Aktualności

Święto Wojska Polskiego

Z okazji święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku oraz pracownikom cywilnym wojska składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu zadań.:

Wakacyjna akcja dla dzieci

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na wakacyjną akcję dla dzieci, która odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 10:30 w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (ul. Gdańska 17).
 

Oferta na realizację zadania publicznego

  • 12-08-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Jesienne Rodzinne Warsztaty Integracyjne - współuzależnienie i profilaktyka przeciwalkoholowa"".
Oferta, złożona  w dniu  8 sierpnia 2019r. przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Bezpłatny dyżur prawnika

Informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. w godzinach 8.00-12.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.

„Budownictwo modernistyczne w Guben i Gubinie – 100 lat Bauhausu”

Dodatkową atrakcją w ramach aktualnej wystawy w Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben „Budownictwo modernistyczne w Guben i Gubinie – 100 lat Bauhausu”  jest wydarzenie specjalne pod nazwą „Bauhaus i fotografia”, które odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. od godz. 15:30 w gubeńskim Muzeum. Lars Wiedemann, fotograf i kurator części wystawy, przybliży uczestnikom wydarzenia fotografię lat 20-stych XX wieku, nawiązując przy tym także do współczesnej fotografii. Podczas oprowadzania po wystawie zostanie zaprezentowane również budownictwo modernistryczne w Gubinie i w Guben.
 
 
Wstęp wolny. Jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc siedzących, prosimy o zgłoszenia do Muzeum pod numerem tel. (0049) 3561 6871 2101.
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Spree-Neiße-Bober.
 

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego

Prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej. W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy. Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie. Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
 
Katalog dostępny jest w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny
 

Poszukiwany główny księgowy

Dyrektor Przedzkola Miejskiego nr 1 w Gubinie ogłosił nabór na stanowisko głównego księgowego w tej placówce.
Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne są pod poniższym linkiem:

Bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania gruntu

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wprowadziła ustawową bonifikatę dla osób będących w szczególnej sytuacji rodzinnej, w wysokości 99% od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu.
 
Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, objętych „przekształceniem gruntów”, mają prawo do ww. bonifikaty, jeżeli złożą wniosek oraz:
1) są osobami, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobami, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia lub zamieszkującymi w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunami prawnymi lub przedstawicielami ustawowymi tych osób,
2) są członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) są inwalidami wojennymi lub wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) są kombatantami lub ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) są świadczeniobiorcami do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.
 
Poza tym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów również jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 (budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty lub urządzenia budowlane, umożliwiające racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
 
Szczegółowe informacje i potrzebne wnioski można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 81 41.

Bus informacyjny "RODZINA 500 +"

W związku z akcją informacyjną programu "Rodzina 500+" w Gubinie, na parkingu przy Poczcie Polskiej (ul. Krasińskiego), odbędzie się spotkanie z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawiciele LUW podróżują specjalnym busem i odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące zasad programu. 
 
Spotkanie w Gubinie odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 22 lipca 2019 r. - od godziny 9:00. Zapraszamy!

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Przypominamy, że w 2019 r. powiat krośnieński kontynuuje  działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).
 
Punkty są czynne w:
  • Poniedziałki i Czwartki od godz. 13:00 do 17:00
  • Wtorki, Środy i Piątki od godz. 11:00 do 15:00.
UWAGA! W związku z okresem urlopowym dyżur prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20, Filia Powiatowego Urzędu Pracy) w terminie od 22 lipca do 09 sierpnia br. będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00.
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Na dyżury we wtorki i czwartki można zapisać się telefonicznie pod nr 785 552 658. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00. Zapraszamy!
 
1 2 3 4 5 6 ... 9