Aktualności

Bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w piątek (21.06.2019 r.) w godzinach 8.00-13.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Udział drużyny Orlika (rocznik 2008 i młodsi) w XXV Edycji Turnieju Dobiegniew CUP w dniach 02.07.2019 -06.07.2019".
Oferta, złożona  w dniu  10 czerwca  2019r. przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka MOS Gubin  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

21 czerwca Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny!

Informujemy, że w piątek (21 czerwca 2019 r.) Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy

Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej

 • 13-06-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta informuje, że od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu, w pok. 201 został wyłożony do wglądu spis członków Izby Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.
 

Uwaga! Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Gubinie!

Na podstawie Zarządzenia nr XVII.2019 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy ze względu na długotrwałe upały w dniach 13 i 14 czerwca (czwartek i piątek) Urząd Miejski będzie czynny od godziny 7:30 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Polsko-niemiecki Dzień Rodziny

W piątek (14 czerwca) między 15:00 a 18 w szpitalu w Guben odbędzie się Polsko-Niemiecki Dzień Rodziny. Więcej szczegółów na plakacie.
 
Zapraszamy!
 

Planowe wyłączenie prądu - 18 czerwca 2019 roku

 • 12-06-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o
 
PLANOWANE WYŁĄCZENIA
 
Rejon Krosno Odrzańskie - Obszar Gubin
w dniu: 2019-06-18,
w godzinach: 07:45 - 14:00
Jaromirowice, Długa, od 2 do 21, działki  107/2, 131/1, Gdańska działki 133/2, /4.

Oferta na realizację zadania publicznego

 • 10-06-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Dzienny obóz językowy English Camp".
Oferta, złożona  w dniu  3 czerwca  2019r. przez Kościół Zielonoświatkowy Zbór "Betlejem" w Gubinie  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

VIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

14 czerwca (piątek), o godzinie 8:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji,
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami,
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018 - Debata nad raportem o stanie gminy,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Wotum zaufania dla Burmistrza miasta, 
 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018, 
 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2018,
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
 • Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze,
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
 • Wyrażenia pozytywnej opinii o zbyciu udziałów w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrz.,
 • Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
6. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
7. Sprawy różne.
 

Raport o stanie gminy

 • 07-06-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miata Gubina, stosownie do uregulowań art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) przedstawia Radzie Miejskiej  „Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim  za rok 2018”.
 
1. Debata nad raportem planowana jest na sesji Rady Miejskiej w Gubinie w dniu 14 czerwca 2019r. Sesja odbędzie sie w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad. Początek sesji: godz. 8.00
2. W debacie nad raportem biorą udział radni Rady Miejskiej oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gubina,
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem,  składa do Przewodniczącego Rady  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gubina.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 13 czerwca 2019r. -  jest to dzień poprzedzającyc sesję Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiony raport.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Gubinie  - w pok. 200, w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy będą mogli brać udział w debacie wg kolejności  zgłoszeń do  Przewodniczącego Rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 7