Logo: BIP

Aktualności

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Gubinie

W piątek, 29 stycznia 2021 r., o godzinie 10:45, w trybie zdalnym rozpocznie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.   
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.
 
II.  Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatnie sesji.
 
III.  Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 • nadania nazwy parkowi w Gubinie,
 • rozpatrzenia wniosku p. T. R,
 • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
 • planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
V. Sprawozdanie z wykonania "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" w latach 2018-2020.
 
VI. Sprawy różne. 
 
VII. Zamknięcie sesji. 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Osoby, które z powodu pandemii nie są w stanie opłacić składek i czekają na zwolnienie z tego obowiązku w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0, mogą złożyć wniosek  o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 r.
 
Trwają prace nad rozporządzeniem wprowadzającym tzw. Tarczę Antykryzysową 7.0. Jednym z jej założeń jest zwolnienie z opłacania składek płatników, działających pod określonymi kodami PKD. W oczekiwaniu na wejście w życie przepisów przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek za styczeń. Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem płatności, przedsiębiorca uniknie wszelkich kosztów związanych z ulgą, w tym opłaty prolongacyjnej.

Jeżeli umowa o odroczenie została zawarta a następnie został złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie ze składek. Wówczas płatnicy otrzymają informacje o anulowaniu umowy o odroczenie.

Przedsiębiorca może również zdecydować się na opłacenie składki za styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za ten miesiąc. Wówczas składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie ze składek i opłaci je po terminie, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO) bądź o rozłożenie składek na raty.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:
1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego
 
Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.
 
Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!
 
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 • 20-01-2021
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 14.01.2021 r. ukazało się rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy pta­ków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego, świebodzińskiego i krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r. poz. 2982 ze zm.).
Zgodnie z § 1 za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie krośnieńskim uznaje się teren obejmujący w gminie Gubin miej­scowości: Gubinek, m. Gubin i Budoradz. Opis obszaru: od granicy polsko-niemiec- kiej, od drogi 1154F łączącej Coschen - Żytowań, na południe przecinając tory kole­jowe na drodze Guben - Czerwieńsk, dalej na południe do miasta Gubin, włączając to miasto, dalej na południe do miejscowości Gubinek, włączając tę miejscowość.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywa­nych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawo­zów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać ska­żone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do go­spodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wy­soce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produk­cyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 4. posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatun­ków wrażliwych na wirusa grypy ptaków właściwemu terytorialnie powiatowemu le­karzowi weterynarii.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, nie mających:
  1. kontaktu z drobiem i innymi ptakami,
  2. dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właści­wego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 5. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miej­scowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy za­stosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobie­gających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 6. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, za­kładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym,
Zakazu, o którym mowa w ust.2 pkt 5, nie stosuje się w odniesieniu do trans­portu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub prze­pisów ruchu drogowego.
Informację o wprowadzonych na obszarze zagrożenia nakazach i zakazach pro­szę podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze, w celu poinformowania osób utrzymujących drób w chowie przyzagrodowym o konieczności ich przestrzegania.
Ponadto na podstawie § 3 rozporządzenia nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrze­gawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:
 
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
 
Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników at­mosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy dro­gach publicznych lub drogach wewnętrznych

Załączniki

Ruszyła akcja szczepień przeciwko COVID-19!

W całej Polsce rozpoczęła się rejestracja chętnych do szczepienia przeciwko COVID-19
 

Praca zdalna w administracji przedłużona!

 • 15-01-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie pracują w trybie pracy zdalnej.
 
W Urzędzie na bieżąco można załatwić sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z interesantem dotyczące:
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel: 68 455 81 44 i 68 455 81 12),
 • rejestracji stanu cywilnego (tel: 68 455 81 40),
 • działalności gospodarczej (tel: 68 455 81 38).
W pozostałych sprawach pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Wykaz najważniejszych numerów telefonów:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33,
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13,
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
Podania, wnioski, pisma przyjmujemy również e-mailem na adres: um@gubin.pl lub za pośrednictwem poczty ePUAP pod adresem:  /p8826qemuz/skrytka.  Korespondencję do Urzędu można złożyć także do skrzynki pocztowej umieszczonej w holu Urzędu.
 
Jednocześnie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie jest czynna w godzinach: 8:00 – 14:00 (do odwołania). Istnieje także możliwość  wniesienia opłat za pośrednictwem przelewów bankowych   na podane niżej numery kont bankowych (w przypadku wpłaty w banku PKO BP nie będzie pobrana prowizja):
 • Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 • Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (np. wadia, opłata za udostępnianie danych osobowych).

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów "70+"

Nadchodzi czas na szczepienia w grupie "1", do której należą m.in. seniorzy "80+" i "70+". Oznacza to, że bardzo ważne są trzy terminy:
 • 15 stycznia 2021 r. (piątek), rusza rejestracja dla osób w wieku 80+,
 • tydzień później - 22 stycznia 2021 r. (piątek) zarejestrować się będą mogły osoby w wieku 70+,
 • 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) rusza akcja szczepienia osób, które się zarejestrują.
Każda osoba, która chce poddać się szczepieniu będzie mogła zarejestrować się na trzy sposoby:
 1. Dedykowaną pod ten cel infolinię, numer telefonu: 989;
 2. Poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta - na stronie www.pacjent.gov.pl,
 3. W którymś z czterech punktów szczepień w Gubinie:
 • Ośrodek Terapii GRUNWALD - ul. Grunwaldzka 16, tel. 684510000,
 • Centrum Medyczne "ATOL" - ul. Kresowa 2, nr dedykowany specjalnie do rejestracji na szczepienia: 603390774
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - ul. Kresowa 258, tel. 684558072,
 • ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZNE - ul. Śląska 35, tel. 516 435 849.
W przypadku szczepień przeciwko COVID-19 nie obowiązuje przynależność do konkretnej przychodni POZ!
 
Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym R bądź N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami lub mają trudności z dostępem do punktu szczepień mogą kontaktować się telefonicznie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gubinie w celu organizacji dojazdu do któregoś z lokalnych punktów szczepień:
 • 502 633 701  - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,
 • 68 455 81 30 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,
 • 601 776 774 – czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-18:00.
Pod tymi numerami telefonów można również uzyskać podstawowe informacje na temat szczepień dla seniorów z grupy „70+”.
 
Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień, gdzie, jak się zaszczepić, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod zamieszczonym niżej linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

4 marca 2021 r. odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 

Nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny w Brandenburgii

Od jutra - 14 stycznia 2021 r. w Brandenburgii będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny!
 
Dla pracowników przygranicznych, uczniów, studentów, osób wyjeżdżających na krótkie zlecenia (maksymalnie 5 dni) do Brandenburgii lub do Polski nic się nie zmienia. Osoby należące do którejś z tych grup są zwolnione z posiadania wyniku testu i z obowiązku kwarantanny. Tak samo osoby odwiedzające bliskich do 72 h w Polsce lub w Brandenburgii oraz pracownicy transportu z związku z wykonywanym przewozem osób lub towarów.
 
Osoby jadące do Brandenburgii, np. do lekarza, do krewnych pierwszego lub drugiego stopnia na okres powyżej 72 h, jako opiekuni są zwolnieni z obowiązku kwarantanny tylko pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu.
 
Pozostałe osoby, nie objęte zwolnieniami, muszą: 1) zarejestrować przyjazd, 2) wykonać test tuż przed wjazdem do Brandenburgii lub zaraz po wjeździe i 3) udać się na kwarantannę. Z kwarantanny można być zwolnionym najwcześniej po pięciu dniach po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu.
 
Wszyscy, poza tranzytem i transportem osób lub towarów, dokonują zgłoszenia przyjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de

Nowa stawka czynszu najmu gruntu pod garażami

Od 1 stycznia 2021 roku o 1 zł netto za 1 m2 wzrosła stawka czynszu najmu gruntu pod garażami. Obecnie opłaty, w zależności od lokalizacji, kształtują się w następujący sposób:
1) Strefa centralna – 11 złotych za 1 m2,
2) Strefa pośrednia – 10 złotych za 1 m2,
3) Strefa peryferyjna – 9 złotych za 1 m2.
 
Przypominamy, że opłatę za wskazane grunty należy wnieść do 30 czerwca każdego roku.
 
Na wszelkie pytania można uzyskać odpowiedź pod numerem telefonu: 68 455 81 41
1 2 3 4 5 6 ... 27