Logo: BIP

Aktualności

II edycja Gminnych Zawodów Piłkarskich

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ogłasza kolejną edycję konkursu spisowego!
 
Lubuskie Gminy, przed Wami kolejna szansa, aby wygrać piłki dla swoich szkół - Ogłaszamy II edycję Gminnych Zawodów Piłkarskich!
 
Nie udało się za pierwszym razem? A może zwyciężyliście i chcecie wygrać jeszcze raz? Zasady konkursu się nie zmieniają. Wygrają gminy, w których metodą samospisu, spisze się największy odsetek rolników. Komisarze spisowi, pracownicy gmin, sołtysi, ambasadorzy spisu, mobilizujcie rolników do spisu przez internet.
 
 

Podsumowanie projektów: „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +”

Gmina Gubin o statusie miejskim dzięki wsparciu administracji rządowej zakupiła 79 laptopów i 5 tabletów, co pozwoliło zaspokoić potrzeby uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz potrzeby uczniów w zakresie dostępności do tego typu urządzeń w związku z potrzebą nauczania zdalnego (COVID-19). W ramach pierwszej edycji zakupiono 39 laptopów i 1 tablet („Zdalna Szkoła”), a w ramach drugiego programu zakupiono 40 laptopów i 4 tablety ("Zdalna Szkoła +"). Realizacja wspomnianych projektów umożliwi zdalną edukację uczniom przez aktywne włączenie się w codzienne zajęcia lekcyjne w nowej podstawowej formie nauczania jaką jest prowadzenie zdalnych lekcji. Ponadto zakupiony sprzęt wzbogacił zasoby edukacyjne placówek oświatowych z terenu miasta.
 
Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 
W ramach projektu Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 tys. złotych na zakup 28 sztuk komputerów przenośnych (laptopów). W celu wykorzystania wszystkich przyznanych środków finansowych w ramach grantu, zdecydowano o dofinansowaniu zakupu jeszcze  11 laptopów i jednego tableta. Całość wydatkowanych na ten cel środków wyniosła 69 876,30 złotych.
 
Celem projektu był zakup laptopów dla  3 szkół podstawowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem dla uczniów  w związku z organizacją zdalnego nauczania.
 
Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Gubin o statusie miejskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie:
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gubinie – 10 laptopów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie – 10 laptopów,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie – 10 laptopów,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie – 9 laptopów i 1 tablet,
 
 
Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 
Gmina Gubin o statusie miejskim z projektu Zdalna Szkoła + otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 tys. złotych  na zakup 29 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) i 4 tabletów. W celu wykorzystania wszystkich przyznanych środków finansowych w ramach grantu, zdecydowano o dofinansowaniu zakupu jeszcze  11 laptopów. Całość wydatkowanych na ten cel środków wyniosła 74 046,00 złotych.
 
Celem projektu był zakup laptopów dla  3 szkół podstawowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w celu realizacji nauki w systemie kształcenia zdalnego.
 
Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Gubin o statusie miejskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
 
Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie:
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gubinie – 7 laptopów i 1 tablet,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie – 14 laptopów i 1 tablet,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie – 13 laptopów i 1 tablet,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie – 6 laptopów i 1 tablet.
 
 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

 • 23-10-2020
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
W dniu 30 października 2020r. ( piatek) o godz.10.45 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie.
 
Przewidywany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji  w okresie między sesjami.
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok -  173
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032 - 174
 3. zmieniająca uchwałę nr XV.118.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2020 rok - 172
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2020/2021 - 176
 5. rozpatrzenia skargi - 170
 6. rozpatrzenia skargi - 169
V. Przyjęcie protokołu  z XXII  sesji.
 
VI. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji będzie na żywo transmitowane w serwisie You Tube

Planowe wyłączenia prądu

 • 21-10-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniach: 2020-10-27,
w godzinach: 08:30 - 14:30
Gubin: ul. Hoża cała, ul. Luksemburg cała, ul. Okrzei 20, 57, 61, 67, działki 189/9, /10, 230/5, Wojciul, ul. Poziomkowa 10.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w dniu: 2020-10-29,
w godzinach: 08:45 - 14:45
Gubin: ul. Legnicka przepompownia ścieków, działki 244/2, 264/2, Gubinek: działki 131/1, /2, /3, od 157/1 do 157/14.
 
w dniu: 2020-10-29,
w godzinach: 08:45 - 14:45 Sękowice od 1 do 21, od 72 do 76, 79, działki 46/1, 70/8, 74/5, 87/4, 118/5, 138, 139, przepompownia ścieków, przepompownia.

II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe

26 listopada 2020 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe (ul. Kujawska). 
 

Oferta - zadanie publiczne

 • 12-10-2020
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. " 12 Gubińskie Zaduszki Jazzowei".
Oferta, złożona  w dniu  8 października 2020r. przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną i troskę o zdrowie interesantów oraz pracowników, od dnia 12 października 2020 r. Urząd Miejski w Gubinie wprowadza ograniczenia w obsłudze Mieszkańców.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
W holu budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 24 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto w holu wystawione są stoły i druki obowiązujących formularzy.
 
Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku urzędu będzie odbywać się w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej.
 
Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie pozostaje otwarta. Mimo to przypominany, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu,
 
Odwołane zostają poniedziałkowe osobiste przyjęcia petentów przez Burmistrza, a w sprawach niecierpiących zwłoki proszę kontaktować się telefonicznie z pracownikiem odpowiedzialnym za daną sprawę (wykaz numerów poniżej).
 
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
 
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

Konkurs na wtórne wykorzystanie butelki plastikowej lub szklanej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie, realizowanym w ramach projektu EKO MŁODZIEŻ, który współfinansowany jest ze środków Województwa Lubuskiego w ramach zadania „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców 9 gmin członkowskich tj.: gminy wiejskiej Brody, gminy wiejskiej Gubin, miasta Gubin, gminy miejsko-wiejskiej Jasień, gminy wiejskiej Lipinki Łużyckie, gminy miejsko-wiejskiej Lubsko, miasta Łęknica, gminy wiejskiej Trzebiel oraz gminy wiejskiej Tuplice w wieku 15 – 25 lat (rocznikowo).
 
ZAPLANOWANO ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!!!
 
W ramach konkursu należy zgłaszać prace własnego autorstwa dotyczące wtórnego wykorzystania butelki plastikowej lub szklanej. W ramach zgłoszenia należy złożyć:
 • formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (w formularzu zgłoszeniowym należy opisać pracę konkursową, w tym zawrzeć z jakich surowców wtórnych została zrobiona);
 • dwa zdjęcia pracy konkursowej – przygotowanych surowców, z których zostanie przygotowana praca oraz gotowej pracy (zdjęcia mogą być wywołane/wydrukowane w formacie nie mniejszym niż 10 x15 cm lub zapisane na nośniku elektronicznym (plik zapisany na CD/DVD).
Zgłoszenia do konkursu można składać:
 • osobiście w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 (BASZTA, I piętro)
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka", ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko;
– decyduje data wpływu do biura LGD.. Termin składania zgłoszeń upływa 13 listopada 2020 roku o godzinie 15.00!!!
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.grupaluzycka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:uwaga-konkurs-na-wtorne-wykorzystanie-butelki-plastikowej-lub-szklanej&catid=123&Itemid=101

Oferta - zadanie publiczne

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szachowy Następny Krok - udział w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów".
 
Oferta, złożona  w dniu  25 września 2020r. przez Gubiński Klub Szachowy jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
 
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

29 października 2020 r. odbędzie się  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Długa).
 
1 2 3 4 5 6 ... 23