Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

20 lutego 2020 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 

Planowe wyłączenie prądu

 • 15-01-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.,
 
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
 
Obszar Gubin
w dniu: 2020-01-20,
w godzinach: 09:00 - 12:00
Gubin, Gdyńska od 1 do 5, działki 122/1, 127/3, 127/5, 124/9, Wołyńska 7.

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się: 14 stycznia 2020 r. w Słubicach, 15 stycznia 2020 r. w Babimoście, 22 stycznia 2020 r. we Wschowie i 23 stycznia 2020 r. w Międzyrzeczu.
 
O spotkaniach
Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty i dedykowane strony internetowe Ponadto spotkania z przedstawicielami podmiotów III sektora dotyczyć będą wdrożenia Generatora eNGO, wykorzystywanego do pisania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego.
 
Spotkania odbędą się:
 • 14 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 (I piętro budynku biblioteki Collegium Polonicum, biuro Fundacji, pokój 209), 69-100 Słubice;
 • 15 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w Urzędzie Miejskim w Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost;
 • 22 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwo Powiatowe we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
 • 23 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2 (sala konferencyjna, parter), 66-300 Międzyrzecz.
 
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.
 
W kwestii spotkania w Słubicach na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345036 (dot. spotkania w Słubicach)
 
W kwestii spotkania w Babimoście na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345071 (dot. spotkania w Babimoście).
 
W kwestii spotkania we Wschowie na zgłoszenia czekamy do 21 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345209 (dot. spotkania we Wschowie).
 
W kwestii spotkania w Międzyrzeczu na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345108 (dot. spotkania w Międzyrzeczu)
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
 

Ptasia grypa

 • 10-01-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Harmonogram odbioru odpadów 2020

Przedstawiamy nowy "Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Nieruchomości Zamieszkałych na Terenie Miasta Gubina w 2020 roku", który jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej. 
 
 
 
 
 
 

Odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2020

Drodzy Mieszkańcy
Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020r. odbiór wysegregowanych odpadów odbędzie się w dniach:
09 stycznia 2020 – PAPIER
16 stycznia 2020 – PLASTIK
23 stycznia 2020 – SZKŁO
Odpady biodegradowalne zostaną odebrane w dniach:
14 stycznia 2020r.
28 stycznia 2020r.
 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w poszczególnych rejonach będą odbierane w te same dni jak dotychczas
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z rejonu pierwszego z dnia 06 stycznia 2020 zostaną odebrane 07 stycznia 2020r.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gubina od Burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz Przewodniczączego Rady Miejskiej Wojciecha Sendery.
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Informujemy, że w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, osoby które otrzymają zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności po 31 grudnia 2019 roku nie utracą prawa do 60% bonifikaty od płatności jednorazowej, jeżeli złożą wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej do dnia 01 lutego 2020 roku.
 
Szczegółowe informacje i potrzebne wnioski można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 8 141

Polsko-niemiecka wigilia miejska

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wigilię miejską, która odbędzie się na Placu św. Jana Pawła II.
 

XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie

W piątek, 20 grudnia, o godzinie 10:30, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina,
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina,
 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina,
 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,
 6. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
 7. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 8. odbierania przez Gminę Gubin o statusie miejskim odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Gubina składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
 10. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
 11. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gubin o statusie miejskim,
 12. zatwierdzenia „Programu budowy i  przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025, 
 13. zmieniająca uchwałę nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, 
 14. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2019/2020, 
 15. Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
 16. uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 r., 
 17. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
V. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
VI. Sprawy różne.
1 2 3 4 5 6 ... 13