Aktualności

Otwarte konkursy ofert na rok 2020

 • 26-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Zarządzeniem nr 363.2019 z dnia 26 listopada 2019r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 11 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2020. 
Konkursy dotyczą realizacji nastęujących zadań publicznych:
 
zadanie nr 1 - upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego,
zadanie nr 2 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni,
zadanie nr 3 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni,
zadanie nr 4 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
zadanie nr 5 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu,
zadanie nr 6 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,
zadanie nr 7 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
zadanie nr 8 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
zadanie nr 9 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki,
zadanie nr 10 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu szachowego,
zadanie nr 11 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2019r.
 
      

XIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

29 listopada (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
 2. Szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 3. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XI.86.2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
 4. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok,
 5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034,
 6. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 7. Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 8. W sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
 
VI. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  sesji.
 
VII. Sprawy różne.

"LGD - Grupa Łużycka" zaprasza na szkolenie dotyczące projektów grantowych

W okresie od 25.11 do 13.12.2019 r. do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” można składać wnioski w zakresie Projektów Grantowych:
 • „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane,
 • „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.
Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń, Fundacji zarejestrowanych w KRS) posiadających odział lub siedzibę na obszarze LGD.
 
STOWARZYSZENIE „LGD – GRUPA ŁUŻYCKA” ZAPRASZA NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU
03.12.2019 (wtorek), godz. 15.00 – Urząd Gminy Gubin – SALA NARAD
 
Udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru! Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

23 stycznia 2020 r., o godzinie 11:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
 
 

Uwaga organizacje pozarządowe!

20 listopada 2020r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina konsultacje będą trwały od 20 do 28 listopada  2019r. 
Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznani się z projektem uchwały i ewentualnego  wniesienie do niego uwag i propozycji zmian. Uwagi i sugestie można zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego.
 
   

Załączniki

Oferta - zadanie publiczne

 • 14-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty rękodzieła artystycznego - Boże Narodzenie".
Oferta, złożona  w dniu 7 listopada 2019r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.

VII BiegBoLubię Bieg Bez Granic

Jak co roku, w listopadzie Stowarzyszenie BiegamBoLubię Gubin organizuje bieg uliczny, VII BiegamBoLubię Bez Granic, w którym startuje kilkuset biegaczy z całej Polski oraz spoza kraju.
 
W związku z tym informujemy, że w sobotę (16 listopada 2019 r.) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, czyli czasowe zamknięcie ul. Zygmunta Starego, Westerplatte, Chrobrego, 3-go Maja, Roosevelta i Piastowskiej oraz Placu św. Jana Pawła II. Utrudnienia pojawią się w od godziny 10:00 do 13:00.
 
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kibicowania uczestnikom Biegu na trasie.

Nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Projektów Grantowych, w zakresie:
 • NABÓR NR 1/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;
 • NABÓR NR 2/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.2 Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.
 
Termin naborów: 25.11. – 13.12.2019r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD: www.grupaluzycka.pl.

Uwaga organizacje pozarządowe!

 • 12-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 328.2019 z dnia 12 listopada 2020r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Konsultacje będa trwały od 20 do 28 listopada 2019r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projet uchwały w sprawie  programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możłiwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

12 grudnia 2019 r., o godzinie 10:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 
1 2 3 4 5 6 ... 14