Aktualności

Nabory wniosków w "LGD - Grupa Łużycka" i szkolenia w tym temacie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
 • NABÓR nr 1/2020/P – podejmowanie działalności gospodarczej (z wykluczeniem kosztów dotyczących robót budowlanych lub remontów) – limit środków: 600 000,00 zł;
 • NABÓR nr 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej (z wykluczeniem kosztów dotyczących robót budowlanych lub remontów) – limit środków: 670 828,00 zł;
 • NABÓR nr 3/2020/IT – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – limit środków: 227 152,00 zł.
Termin naborów: 02 – 17.03.2020r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.
 
W związku z naborami wniosków trwającymi od 2 do 17 marca 2020 r. Stowarzyszanie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 
Szkolenia do naborów 1/2020/P – podejmowanie działalności gospodarczej oraz 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej:
 • 26.02.2020r. (środa) – godz. 10.00 oraz godz. 16.00
 • 27.02.2020r. (czwartek) – godz. 10.00 oraz godz. 16.00
Lubsko – Sala konferencyjna w Baszcie, ul. Kopernika 19 (1 piętro)
Szkolenie do naboru 3/2020/IT – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej:
 • 28.02.2020r. (piątek) – godz. 10.00 oraz godz. 13.00
Lubsko – Biuro „LGD – Grupa Łużycka” ul. Kopernika 19 (1 piętro)
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Gubinie

21 lutego (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin, 
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gubińskiej Rady Seniorów kadencji 2019-2023,
 5. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2020 rok,
 6. programu wspierania rodziny w gminie Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2022,
 7. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
 8. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok,
 9. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. z dnia 20 stycznia 2020r. sygn. akt PR Pa 1.2020 na uchwałę nr XIV/99/2019 RM w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
 11. zmiany uchwały nr XIV.108.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r . w spawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025”, 
 12. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gubińskim Międzyszkolnym Towarzystwie Sportowym „Sparta” w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie za 2019 rok.
 
VII. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 
VIII. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019 r.
 
IX. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
X. Sprawy różne.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uwaga Rodzice! Rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim .
 

Kup lokal komunalny z bonifikatą!

Co powinni wiedzieć zainteresowani wykupem takiego lokalu? Szczegóły i warunki takiej procedury ustala uchwała w sprawie „określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych”.
 
Po pierwsze: sprzedaży mogą podlegać tylko samodzielne lokale mieszkalne (oraz te o innym przeznaczeniu) stanowiące własność gminy Gubin o statusie miejskim. A wyłączeniu podlegają lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia, w budynkach stanowiących 100% własności naszego miasta oraz lokale nabyte przy wparciu finansowym BGK (do upływu okresu określonego w umowach).
 
Jeśli chodzi o warunki, które trzeba spełnić, żeby nabyć taki lokal bez przetargu od gminy, to należy być jego najemcą przez co najmniej 3 lata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany lokal jest ostatnim w budynku lub jest jedynym będącym własnością miasta – wtedy okres najmu uprawniający do nabycia może być krótszy niż 3 lata.
 
Bonifikaty są naliczane od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ta w wysokości 50% jest udzielona, gdy nabywca płaci cenę nabycia do dnia zawarcia umowy. Z kolei bonifikata 40% przysługuje, gdy zdecydujemy się płacić daną kwotę w ratach. Inaczej wygląda sytuacja przy mieszkaniach nabytych przez gminę z jej środków po dniu 31.12.2007 roku. Tutaj bonifikaty ustalono odpowiednio na poziomie 30% i 20%, a ich wysokości są uzależnione od formy płatności, którą wybierze nabywca.
 
Prawo do bonifikaty przysługuje tylko najemcy lokalu, który wniosek o sprzedaż mieszkania złoży w terminie do 30 czerwca 2020 roku i zawrze umowę notarialną w okresie 12 miesięcy od sporządzenia opinii o wartości nieruchomości. Po upływie tego terminu prawo do bonifikaty nie przysługuje! Ponadto należy spełnić inne warunki, takie jak: brak zaległości z tytułu czynszu na dzień sprzedaży oraz zrzeczenie się nabywcy z przysługującej mu wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej.
 
Mieszkanie może być sprzedane za cenę płatną jednorazowo lub kwota ta może być rozłożona na raty, przy czym okres spłaty rat nie może być dłuższy niż 10 lat. Ponadto pierwsza rata nie może być niższa niż 10% wartości lokalu.
 
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój 104 lub pod numerem telefonu: 68 455 81 41.

Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w najbliższy piątek (7 lutego) między 8:00 a 12:00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Drugi spis próbny

W Gubinie, jako jednym z 16 miast w Polsce i jedynym w województwie lubuskim, zostanie przeprowadzony Drugi Spis Próbny, który jest przygotowaniem do przyszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. O czym należy wiedzieć?
 
W jaki sposób zostanie przeprowadzony drugi spis próbny?
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo danych Główny Urząd Statystyczny przygotował aplikację internetową, która służy do zbierania danych w ramach spisu próbnego. Aplikacja będzie dostępna stronie GUS od 1 kwietnia 2020 r. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie – bezpośrednio i telefonicznie.
 
Gdzie można się spisać?
Dla wszystkich, którzy nie mają w domu dostępu do Internetu, w poszczególnych gminach zostaną przygotowane specjalne stanowiska, w których będzie można się spisać. Będą się one znajdowały w budynkach użyteczności publicznej: szkołach, urzędach gminy lub bibliotekach.
 
Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?
Zaangażowanie gmin i ich mieszkańców oraz udział w spisie próbnym są niezwykle cenne. Mieszkańcy wytypowanych do spisu próbnego gmin biorą udział w „próbie generalnej” przed zaplanowanym na rok 2021 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Poprzez udział w spisie próbnym pomagają m.in. sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego czy efektywność działań popularyzacyjnych. Warto przy tym wspomnieć, że poprzez udział w spisie mieszkańcy gmin zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane są później do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, a obejmujących tak istotne obszary naszego życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.
 
Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości. Dlatego też Narodowy Spis Powszechny realizowany jest pod hasłem „Liczy się każdy”. Zachęcamy również do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie, licząc, że przyczyni się on do wzmacniania lokalnych więzi społecznych.
 
Czy moje dane będą bezpieczne?
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie zebrane przez respondentów dane są objęte tajemnicą statystyczną. Zapewniamy, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.
 
Po czym poznam uczciwego rachmistrza?
Każdy rachmistrz spisowy ma identyfikator ze zdjęciem i pieczęcią właściwego urzędu statystycznego. Jest też wyposażony w elektroniczne urządzenie, pozwalające na zbieranie danych poprzez aplikację internetową.
 
Gdzie mogę się zapoznać z treścią ustawy o spisie?
Treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest dostępna na stronie: https://spis.gov.pl/Pliki/ustawa%20o%20NSP.pdf
 
Gdzie mogę kierować dodatkowe pytania?
Masz pytanie dotyczące spisu? Specjalnie dla Ciebie uruchomiono dedykowaną infolinię: 22 279 99 99 wew. 8.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

5 marca 2020 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 1 Maja.   
 

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!
 
Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.
 
Kto może aplikować do konkursu?
 
O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:
 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.
Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 
 
Struktura konkursu
 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.
 
Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

20 lutego 2020 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się: 14 stycznia 2020 r. w Słubicach, 15 stycznia 2020 r. w Babimoście, 22 stycznia 2020 r. we Wschowie i 23 stycznia 2020 r. w Międzyrzeczu.
 
O spotkaniach
Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty i dedykowane strony internetowe Ponadto spotkania z przedstawicielami podmiotów III sektora dotyczyć będą wdrożenia Generatora eNGO, wykorzystywanego do pisania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego.
 
Spotkania odbędą się:
 • 14 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 (I piętro budynku biblioteki Collegium Polonicum, biuro Fundacji, pokój 209), 69-100 Słubice;
 • 15 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w Urzędzie Miejskim w Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost;
 • 22 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwo Powiatowe we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
 • 23 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2 (sala konferencyjna, parter), 66-300 Międzyrzecz.
 
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.
 
W kwestii spotkania w Słubicach na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345036 (dot. spotkania w Słubicach)
 
W kwestii spotkania w Babimoście na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345071 (dot. spotkania w Babimoście).
 
W kwestii spotkania we Wschowie na zgłoszenia czekamy do 21 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345209 (dot. spotkania we Wschowie).
 
W kwestii spotkania w Międzyrzeczu na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=345108 (dot. spotkania w Międzyrzeczu)
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
 
1 2 3 4 5 6 ... 14