Logo: BIP

Aktualności

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną i troskę o zdrowie interesantów oraz pracowników, od dnia 24 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Gubinie wprowadza ograniczenia w obsłudze Mieszkańców.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
W holu budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 24 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto w holu wystawione są stoły i druki obowiązujących formularzy.
 
Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku urzędu będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z merytorycznym pracownikiem w danej sprawie. (wykaz numerów poniżej).
 
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 
Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie pozostaje otwarta. Mimo to przypominany, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu,
 
 
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.
 

Webinaria z "Polskiego Ładu"

Przedstawiamy plan webinariów realizowanych przez lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Krajową Administracją Skarbową.
 
Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp. oraz Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają płatników składek oraz przedstawicieli biur rachunkowych na bezpłatne webinaria, które odbędą się 26 i 28 stycznia oraz 2 i 4 lutego o godz. 9:00. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakich zmian w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków w ramach „Polskiego Ładu” mogą się spodziewać.
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: zus_gorzow_wsparcie@zus.pl.
 
Zielonogórski ZUS oraz KAS organizują podobne webinaria 25 i 27 stycznia oraz 1, 3, 8, 10, 15 i 17 lutego o godz. 10:00. Zapisy wyłącznie mailowo na adres ZUS_ZielonaGora_wsparcie@zus.pl.
 
Wszystkie szkolenia on-line prowadzone są za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.  W zgłoszeniu należy podać adres e-mail na który wyślemy link do spotkania, datę i temat szkolenia, nazwę zakładu pracy, liczbę uczestników oraz numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie z podpisanym oświadczeniem RODO dostępnym na stronie zus.pl.
 
Oferujemy też indywidualną opiekę dla przedsiębiorców w placówkach ZUS i KAS w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.
 
Najbliższe terminy dyżurów pracowników KAS i ZUS w Gorzowie Wlkp.:
 • 24 stycznia od 11:00 do 13:00 w Oddziale ZUS w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 42,
 • 26 stycznia od 12:00 do 14:00 w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.
 
Najbliższe terminy dyżurów pracowników KAS i ZUS w Zielonej Górze:
 • 24 i 31 stycznia od 11:00 do 13:00 w Oddziale ZUS w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65,
 • 07 i 14 lutego od 11:00 do 13:00 w Oddziale ZUS w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65,
 • 26 stycznia od 11:00 do 13:00 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. Doktora Pieniężnego 24,
 • 2, 9 i 16 lutego od 11:00 do 13:00 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. Doktora Pieniężnego 24,
 
Informacje o kolejnych wydarzeniach będziemy publikować na stronie: zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.

Zgłoszenia do „Małego ZUS Plus” tylko do końca stycznia

W styczniu przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Dzięki temu, będą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości.
 
 Z „Małego ZUS Plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga przeznaczona jest dla osób, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeśli przedsiębiorca spełnia ten warunek, ale działalność prowadził krócej niż rok, to limit przychodu powinien liczyć proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.
 
Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku. Przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” łącznie przez 36 miesięcy również nie ma prawa do ulgi.
 
Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien do 31 stycznia wyrejestrować się z ZUS z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ponownie zgłosić do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus. Osoba, która korzystała z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełnia warunki w 2022 r. nie musi zgłaszać się ponownie.
 
Jeśli dokumenty nie będą złożone w terminie, nie będzie można skorzystać z „Małego ZUS Plus” w tym roku. W takiej sytuacji będzie można ubiegać się o ulgę dopiero w styczniu przyszłego roku i to o ile wciąż spełnione będą wszystkie warunki.
 
Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tym roku pomiędzy 903 zł a 3553,20 zł.
 
Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku. Przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” łącznie przez 36 miesięcy również nie ma prawa do ulgi.
 
„Mały ZUS Plus” można opłacać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek.
 
Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne i nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej – tę będzie trzeba opłacać w pełnej wysokości. Trzeba zdawać sobie sprawę, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta.
 
 
 
 
 

Planowe wyłączenie prądu

ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2022-01-27,
w godzinach: 09:00 - 14:00
Gubin: ul. Basztowa 2A; ul. Kinowa 4.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
 
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa? Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
 
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
 • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Lubuski PFRON
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Informacji udziela:
 • Piotr Natkański - numer telefonu: 68 422 78 07 lub 882 789 215 e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl
 • Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 

Kolejne przetargi

17 marca 2022 r. odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 
 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, przysługuje nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.
 
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do wsparcia. Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
 
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.
 
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie 500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków. Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Załączniki

Pożytek publiczny - otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem nr 5.2022 z dnia 5 stycznia 2022r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację nastęujących zadań publicznych w roku 2022:
 
1) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
2) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
3) upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
Termin skłądania ofert upływa 26 stycznia 2022r.

Dodatek osłonowy w ramach tarczy antyinflacyjnej

Rząd wprowadził dodatek osłonowy, by zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O wsparcie mogą się ubiegać osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
 
W naszym mieście zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę przy ul. Gdańskiej 17.
 
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków w tym roku będzie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania jest uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Załączniki

7 stycznia 2022 r. Urząd będzie nieczynny!

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny.
 
Zapraszamy do załatwiania swoich spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
1 2 3 4 5 6 ... 40