Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów 2020

Przedstawiamy nowy "Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Nieruchomości Zamieszkałych na Terenie Miasta Gubina w 2020 roku", który jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej. 
 
 
 
 
 
 

Odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2020

Drodzy Mieszkańcy
Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2020r. odbiór wysegregowanych odpadów odbędzie się w dniach:
09 stycznia 2020 – PAPIER
16 stycznia 2020 – PLASTIK
23 stycznia 2020 – SZKŁO
Odpady biodegradowalne zostaną odebrane w dniach:
14 stycznia 2020r.
28 stycznia 2020r.
 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w poszczególnych rejonach będą odbierane w te same dni jak dotychczas
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z rejonu pierwszego z dnia 06 stycznia 2020 zostaną odebrane 07 stycznia 2020r.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gubina od Burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz Przewodniczączego Rady Miejskiej Wojciecha Sendery.
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Informujemy, że w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, osoby które otrzymają zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności po 31 grudnia 2019 roku nie utracą prawa do 60% bonifikaty od płatności jednorazowej, jeżeli złożą wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej do dnia 01 lutego 2020 roku.
 
Szczegółowe informacje i potrzebne wnioski można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 8 141

Polsko-niemiecka wigilia miejska

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wigilię miejską, która odbędzie się na Placu św. Jana Pawła II.
 

XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie

W piątek, 20 grudnia, o godzinie 10:30, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina,
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina,
 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina,
 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,
 6. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
 7. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 8. odbierania przez Gminę Gubin o statusie miejskim odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Gubina składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
 10. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
 11. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gubin o statusie miejskim,
 12. zatwierdzenia „Programu budowy i  przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025, 
 13. zmieniająca uchwałę nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, 
 14. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2019/2020, 
 15. Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
 16. uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 r., 
 17. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
V. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
VI. Sprawy różne.

Projekt „Czar Bożego Narodzenia w Euromieście Gubin-Guben”

Urzędy Miejskie w Guben i Gubinie realizują wspólnie polsko-niemiecki projekt, w ramach którego w dniach 14-15 grudnia 2019 r. w centrum Guben (na Friedrich-Wilke-Platz i w Starej Farbiarni przy UM Guben oraz w muzeum miejskim) odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. Projekt ma na celu m.in. polepszenie dobrosąsiedzkich kontaktów pomiędzy mieszkańcami Euromiasta Gubin-Guben. Beneficjentem wiodącym projektu jest Urząd Miejski w Guben.
 
W ramach projektu na weekend 14-15.12.2019 r. odbędą się liczne wydarzenia kulturalne wraz z różnego rodzaju akcjami i atrakcjami skierowanymi przede wszystkim do polskich i niemieckich rodzin z dziećmi (wstęp wolny).
 
Program
Sobota, 14 grudnia 2019 r.
Stoiska jarmarczne otwarte będą w godzinach od 11:00 do 20:00
14:00 i 17:00 koncert gubeńskiego chóru miejskiego  w kościele pw. Dobrego Pasterza w Guben
15:00 przybycie Świętego Mikołaja wraz z burmistrzami Gubina i Guben oraz otwarcie polsko-niemieckiego jarmarku bożonarodzeniowego wraz z częstowaniem tradycyjnym ciastem wigilijnym
15:00 – 17:30 „Bożonarodzeniowy świat dziecka” – zabawy dla dzieci z Niemiec i Polski (np. tworzenie lampionów adwentowych), strefa odpoczynku, wizyta Świętego Mikołaja (Stara Farbiarnia)
15:30 program świąteczny w wykonaniu przedszkoli oraz organizacji „Heilsarmee” (scena)
16:30 teatrzyk dla dzieci (Stara Farbiarnia)
16:30 występ zespołu “Anita & the Pocket Band” (scena)
17:30 – 18:30 pochód z lampionami adwentowymi przez świątecznie przybrane miasto przy towarzyszeniu orkiestry dętej, następnie koncert open-air
18:30 – 20:00 zespół „Cross River Queens” (scena)
 
Niedziela, 15 grudnia 2019 r.
Stoiska jarmarczne otwarte będą w godzinach od 11:00 do 19:00
14:45 budzenie Świętego Mikołaja
15:00 świąteczny program szkoły muzycznej im. Johanna Crügera w Guben
15:00 – 18:00 „Bożonarodzeniowy świat dziecka” – zabawy dla dzieci z Niemiec i Polski, strefa odpoczynku, wizyta Świętego Mikołaja (Stara Farbiarnia)
15:00 – 17:00 bożonarodzeniowe atrakcje w Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben: postacie z bajek, wystawa bożonarodzeniowa i drobny jarmark świąteczny gubeńskiego stowarzyszenia „Kunstgilde”
16:00 – 16:45 Patryk Janiak – koncert (scena)
17:00 – 19:00 koncert na zakończenie „Express Party Band” (scena).
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Spree-Neiße-Bober.
 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

23 stycznia 2020 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Długiej.
 

Warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych

W czwartek, 5 grudnia w Galerii "Ratusz" odbędą się warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych. Zapraszamy!
 

„Przy wigilijnym stole”

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 21 grudnia 2019 roku odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Przy wigilijnym stole” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu jest wprowadzenie mieszkańców obu miast Gubina i Guben w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim, Partner projektowy: Miasto Guben
1 2 3 4 5 6 ... 14