"Dobry Start"


wpisany przez redaktor | czwartek, 12 lipica 2018 11:37 |


Wnioski o świadczenie 300+ będą dostępne, przyjmowane oraz realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, I piętro, pok. nr 134, 135 oraz nr 136. W składanym wniosku strona winna wpisać pełną nazwę szkoły do której dziecko uczęszcza wraz z adresem, informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności (w przypadku posiadania takowego) a w przypadku dyspozycji przelewu na konto bankowe również pełny numer rachunku bankowego (adnotacje w stylu: jak w latach ubiegłych, jak w 500+ będą wymagały korekty i wpisania pełnego nr rachunku bankowego).
 
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2018 r.:
  • Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 r.
  • Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2018 r.
  • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie do 30 listopada 2018 r., wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 
W przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipcu i sierpniu rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi do 30 września danego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
 
Na potrzeby realizacji programu „Dobry Start” przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 
 
Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
 
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić:
  • matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
  • osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnioną o której mowa w ustawie.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie to nie przysługuje również na dzieci uczące się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych. Świadczenie to nie przysługuje również jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
 
Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym to świadczenie. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.
 
 
O świadczenie dobry start rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego powinny złożyć wnioski w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE.
 
 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart lub na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., szczegóły w linku: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Dobry_Start/idn:18520.html
 
 
Od 11 czerwca 2018 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych Programem „Dobry start”. Numer infolinii:  95 7 115 500, infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 14:00.