Logo: BIP

Zarządzanie kryzysowe

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

  • 22-05-2024
  • Autor: K.Woźniak
  • drukuj
Podstawowe definicje
Alarm – sygnał z dowolnego źródła o wykryciu skażenia, wystąpienia sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.
Alarmowanie – działania w celu natychmiastowego przekazania sygnału do władz, służb i do ludności na danym terenie informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu, wystąpieniu sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.
Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.
Powiadamianie – przekazanie przy użyciu dostępnych środków, informacji w celu zaalarmowania właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz poinformowania o sposobie postępowania w danym przypadku.
 
Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych
 
1. Alarm powietrzny
 
Pamiętajmy, że po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale także rozważnie i bez paniki.
Będąc w domu po usłyszeniu sygnału alarmowego powinniśmy po pierwsze ubrać się i wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz gazowe (także wygasić ogień w piecu). Zamykamy okna i zabezpieczamy mieszkanie. Zabieramy  ze sobą: dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) z zakresem fal UKF itp. Jak najszybciej udajemy się do najbliższego schronu lub ukrycia. Pamiętajmy także aby zawiadomić o alarmie sąsiadów, gdyż ci mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego!
Gdy jesteśmy w pracy, szkole czy miejscu publicznym po usłyszeniu sygnału alarmowego  powinniśmy przerwać pracę (wyłączamy maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie czy podróży. Jak najszybciej udajemy się do schronu lub ukrycia i podporządkowujemy się ściśle poleceniem służb.
Prowadząc samochód czy inny środek transportu po usłyszeniu sygnału alarmowego powinniśmy się zatrzymać i ustawić pojazd tak aby nie blokował ciągów komunikacyjnych, a następnie udajemy się do oznakowanych ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.
 
2. Alarm o skażeniach
 
Pamiętajmy, że jeśli nie będziemy mieli możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, poszukajmy zagłębienia terenu lub innej trwałej osłony, gdzie będziemy mogli się ukryć!
Po usłyszeniu alarmu o skażeniach należy postępować jak po ogłoszeniu alarmu powietrznego oraz wykonać następujące czynności:
  • nałożyć indywidualne środki ochrony (maskę przeciwgazową lub środek zastępczy),
  • nie zbliżać się do rejonu awarii,
  • stosować się do informacji przekazywanych w komunikatach,
  • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.
Będąc na otwartej przestrzeni zwracajmy uwagę na kierunek wiatru (obserwujmy unoszące się dymy, pary), opuśćmy zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w przekazywanych komunikatach. Jak najszybciej udajmy się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych i zastosować się do przekazywanych komunikatów oraz poleceń. Osoby takie powinny pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne. Jeżeli osoby te posiadają indywidualne środki ochrony – powinny je założyć. Jednocześnie należy pamiętać, że do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie należy opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych, powstrzymywać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku (a więc dużego zapotrzebowania na tlen). Ponadto należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu.
 
3. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniem lub zakażeniem
 
W przypadku usłyszenia uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami powinniśmy sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony, sprawdzić zapasy żywności, wody czy paszy, a także sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt. Jeśli nie zostaną wydane inne zalecenia – udajemy się do pomieszczeń ochronnych (ukryć). Pamiętajmy aby przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb, a także postępować zgodnie  z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Gdy usłyszymy sygnał odwołania alarmu w sposób zorganizowany możemy opuścić ukrycie.
 
4. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
 
W przypadku gdy usłyszymy uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska pamiętajmy aby zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi oraz wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosujmy się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach. Najważniejsze abyśmy pamiętali, żeby nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.
Gdy jesteśmy na otwartym terenie jak najszybciej powinniśmy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w przekazywanych komunikatach. Natomiast gdy jesteśmy w pomieszczeniach włączmy odbiorniki radiowe lub telewizyjne na jedno z pasm lokalnych i zastosujmy się do przekazywanych komunikatów oraz poleceń.
 
5. Odwołanie alarmu
 
Gdy usłyszymy sygnał odwołania alarmu możemy opuścić ukrycie (schron). Jeśli komunikat dotyczył skażeń musimy poddać się zabiegom sanitarnym (należy przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażanie w przypadku skażeń chemicznych). W przypadku gdy miało miejsce zakażenie biologiczne stosujmy się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej ustalonych przez jednostki służby zdrowia. Pamiętajmy również aby ściśle stosować się do poleceń organów i służb.