Logo: BIP

Azbest

Ogólne informacje o azbeście

Do roku 2032 z obszaru kraju powinny zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest. W dokumencie Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. jako jedno z zadań samorządu terytorialnego zostało wymienione tworzenie programu usuwania azbestu. 
 
 
Azbest to nazwa handlowa uwodnionych krzemianów metali, o strukturze włóknistych minerałów, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. Azbest charakteryzuje duża odporność na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia, złe przewodnictwo cieplne. Właściwości te spowodowały, że azbest był często stosowany jako cenny surowiec także w Polsce, głównie w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Azbest stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo - cementowych, wyrobów włókienniczych oraz wyrobów hydroizolacyjnych takich jak lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe. 

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.
Pomimo niestosowania w naszym kraju już od ponad 10 lat azbestu do produkcji różnych wyrobów, liczba zawodowych chorób azbestozależnych utrzymuje się na dość wysokim poziomie, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu. W aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych za choroby i zmiany patologiczne będące skutkiem zawodowego narażenia na pył azbestu uznane są:
– pylica azbestowa,
– choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
– nowotwory złośliwe:
– przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.
Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.
 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina na lata 2016-2032 jest efektem realizacji założeń programu krajowego. Miasto Gubin w 2015 roku zakończyło prace nad opracowaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubin na lata 2016-2032". W ramach tego programu została przeprowadzona inwentaryzacja pod względem ilości i miejsc występowania azbestu, z których wynika, że na terenie miasta Gubina całość wyrobów azbestowych to pokrycia dachów z płyty cementowo – azbestowej. Zgodnie z danymi z inwentaryzacji azbestu stwierdza się, że na terenie miasta Gubina nadal występuje 161 854 kg (w tym od osób fizycznych – 157 773 kg, a od osób prawnych 4 081kg) odpadów zawierających azbest.
 
 
Inwentaryzacja wraz z opracowaniem programu było niezbędnym do spełnienia warunkiem do ubiegania się o środki pomocowe, które mogą być przekazane na ten cel z Wojewódzkiego, Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy strukturalnych. Realizacja programu będzie zależała od pozyskanych przez miasto Gubin właśnie środków zewnętrznych. W momencie uzyskania dofinansowania, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na  usunięcie wyrobów zawierających azbest