Logo: BIP

Informacja ogólna

Informacje ogólne o zarządzaniu kryzysowym

 • 28-01-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Zarządzanie kryzysowe obejmuje:
 • Wszystkie trzy rodzaje zagrożeń:
  • Naturalne i nienaturalne
  • Techniczne
  • Wojenne
 • Wszystkie poziomy zarządzania (związane z poziomami władzy)
  • Lokalny
  • Wojewódzki
  • Centralny
Poziom lokalny to poziom wykonawczy. Pozostałe poziomy spełniają przede wszystkim rolę koordynującą.
 
Fazy zarządzania kryzysowego
 
Zapobieganie
Czyli działania przyjmujące za cel główne działania uprzedzające eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej
. Zaliczamy do nich:
 • Analizę zagrożeń i ocena wrażliwości
 • Wspieranie badań stosowanych i transferu technologii
 • Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
 • Stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzystanie zasobów
 • Zapewnienie przywództwa i koordynacji
Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki.
 
Przygotowanie
 • kluczowym elementem przygotowań jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej – przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przygotowanie to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego.
Reagowanie
 • następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jego celem jest uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat.
 • Faza reagowania wymaga:
  • Przestrzegania dyscypliny obiegu informacji
  • Gromadzenia informacji i dokumentowania działań
  • Unikania działań nieprzemyślanych
  • Profesjonalnej informacji (rzecznika)
  • Prognozowania rozwoju wydarzeń
  • Przewidywania skutków podejmowanych decyzji
  • Uwzględniania implikacji prawnych decyzji
  • Zagwarantowania funkcjonowania instytucji publicznych
Odbudowa
 • jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę kontynuuje się, aż wszystkie systemy wrócą do stanu poprzedniego albo lepszego niż poprzedni. Odbudowę dzieli się na krótkoterminową i długoterminową. Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długoterminowa może trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obszaru dotkniętego katastrofą. Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizowana w nowy sposób, tak aby rejon dotknięty katastrofą był po odbudowie mniej wrażliwy na kolejną katastrofę.
Zasady zarządzania kryzysowego
 • Zasada prymatu układu terytorialnego – uznaje za podstawową konstrukcje tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji pomocniczej układ branżowy.
 • Jednoosobowe kierownictwo – decyzje podejmuje się jednoosobowo i się odpowiada za nie.
 • Zasada odpowiedzialności organów władzy publicznej – przyjmują kompetencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowych
 • Zasada zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych ogólnej kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie odpowiedzialności.
 • Zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy według rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych
 • Zasada powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa