Logo: BIP

Straż Miejska

Straż Miejska w Gubinie

Komendant Straży Miejskiej: KRZYSZTOF DUBERT
tel. 068 455-81-11
 
TELEFON PATROLOWY STRAŻY MIEJSKIEJ: 536 043 792
 
Do zadań Straży Miejskiej, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

a) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,
b) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego,
c) ujawnianie i podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawisk degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
d) uczestniczenie w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, miejskie, masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne,
e) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
f) egzekwowanie od właścicieli, administratorów, użytkowników i gospodarzy budynków obowiązku utrzymania porządku i czystości,
g) sprawowanie nadzoru i utrzymanie odpowiedniej estetyki tablic i miejsc plakatowania ogłoszeń,
h) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic,
i) nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu,
j) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez organy gminy,
k) zabezpieczenie w miarę możliwości miejsc i zdarzeń wymienionych w ust.2 do czasu przybycia właściwych służb.