Logo: BIP

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Podmiot odbierający odpady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu miasta  Gubina jest:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

ul. Śląska 36

66-620 GubinSTRONA PUM

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Regionalną Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla 22 gmin z województwa lubuskiego jest  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie ZZO Marszów.

 
Adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Marszów 50A
68-200 ŻaryRIPOK jest instalacją:
- do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
- do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
- do składowania odpadów.

 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gubina jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych do RIPOK w Marszowie.


 

Poziomy Recyklingu

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. 2016 poz. 250 gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2015 wyniósł: 62,4%
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w roku 2015 wyniósł: 100%