Logo: BIP

Aktualności

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta, złożona  w dniu 15 maja 2023 r. przez Stowarzyszenie Motórzyści Gubin  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023.571), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją