Logo: BIP

Aktualności

XLIX sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek, 30 stycznia, o godzinie 10:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji. 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku”,
 2. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim”, 
 3. przystąpienia Gminy Gubin o statusie miejskim do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 4. zmieniająca uchwałę nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia, 
 5. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2023 rok, 
 6. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII.339.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023-2035,
 7. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina, 
 8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gubin o ststusie miejskim, 
 9. rozpatrzenia skargi  Pani J.F. na działanie Burmistrza Miasta, 
 10. rozpatrzenia skargi Pani A.W. na działanie Burmistrza Miasta, 
 11. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na rok 2023, 
 12. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2023-2027. 
 
V. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli – analiza działalności Gubińskiego Domu Kultury ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z prowadzeniem gazety „Wiadomości Gubińskie” za rok 2021.
 
VII. Sprawy różne.
 
VIII. Zamknięcie sesji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją