Logo: BIP

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy najserdeczniejsze życzenia ludziom, którzy współtworzyli i współtworzą nasz samorząd oraz działają na rzecz dobra lokalnej wspólnoty miasta Gubina. 
 
Trzydzieści lat temu staliśmy się rzeczywistymi gospodarzami wspólnego dobra - sprostaliśmy demokratycznemu wyzwaniu obywatelskości i samorządności w naszej Małej Ojczyźnie. Przejęliśmy odpowiedzialność za kształtowanie i rozwój naszego miasta. Wyzwolone zostały ludzka aktywność, zaradność i przedsiębiorczość, owocujące osiągnięciem ambitnych celów. Jednocześnie przez lata, poprzez dobre inicjatywy i decyzje, pracowitość, zaangażowanie i gorliwość w działaniu, pomnażamy dorobek wielu pokoleń obywateli oraz przyjaciół Gubina.
 
Niech osoby związane z lokalnym samorządem wsłuchują się w głosy mieszkańców i starają się dobrze służyć ludziom. Niech wykonują najlepiej jak potrafią społeczny obowiązek, poszukując mądrych kompromisów, rozwiązując problemy, przyczyniając się do rozwoju miasta. Oby kolejne lata wypełniły się sukcesami, a społeczna akceptacja stała się źródłem satysfakcji i motywacją do dalszej wytężonej pracy. Życzymy Państwu zdrowia, wielu twórczych inicjatyw oraz pomyślności w życiu osobistym.
 
Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie Wojciech Sendera oraz Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak

Kolejne przetargi na zbycie nieruchomości

30 czerwca 2022 r. odbędą sie kolejne przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim.
 
 

„Turystyka łączy - wspólnie do celu 2022“

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 10-12.06.2022 odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Turystyka łączy - wspólnie do celu 2022“ realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu jest zacieśnienie i pogłębianie istniejącej już długoletniej współpracy między przedstawicielami obszaru turystycznego z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzen.
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektowy: Miasto Guben
Partner projektowy: Miasto Laatzen
 

XL sesja Rady Miejskiej w Gubinie

27 maja 2022 r. (piątek), w Urzędzie Miejskim w Gubinie, o godzinie 10:45 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Miejskiemu Ośrodkowi Sportu od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
 • zasad nadawania i zmiany nazw obiektom miejskim na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gubina, 
 • zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 • określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Gubin o statusie miejskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
 • utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania mu statutu, 
 • zmieniająca uchwalę nr XXI.147.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Gubin o statusie miejskim, 
 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
 • zmieniająca uchwałę nr XXIV.158.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie określenia lokalizacji przestanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Gubina.
 
V. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2021.
 
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XXXVIII i XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
 
VII. Sprawy różne.

Pamiętaj o deklaracji za odpady!

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych do złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka, przyjęcie uchodźców z Ukrainy) - do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.
 
W przypadku zamieszkania we wspólnocie mieszkaniowej zmianę liczby zamieszkałych osób należy zgłosić do wspólnoty, celem naliczenia odpowiedniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Deklaracja jest dostępna pod poniższym linkiem - DEKLARACJA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021 - 2025

 
Dużo mówi się o tym, że czytanie wśród młodych pokoleń powoli umiera. Dlatego nasze placówki oświatowe przystąpiły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w ramach którego będą realizować Priorytet 3. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wpieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży m.in. przez zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
 
Ogólne dofinansowanie to 39.000 zł, z czego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego pozyskały po 12.000 złotych. Ponadto Przedszkole Miejskie nr 2 otrzymało 3.000 zł.
 
Dzięki dofinansowaniu biblioteki wzbogacą się o nowości wydawnicze, cieszące się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uzupełniony zostanie również zestaw lektur o nowe pozycje zgodne z aktualnym kanonem lektur.
 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”
Priorytet 3
 

Informacja o półkoloniach letnich

Wzorem ubiegłych lat, odbędą się organizowane przez Burmistrza miasta Gubina półkolonie letnie dla dzieci ze szkół podstawowych. W tym roku odbędą się dwa dwutygodniowe turnusy. Ich terminy to: 27.06 - 08.07 (1 turnus) oraz 11.07-22.07 (2 turnus). Zajęcia w każdy dzień potrwają od godziny 9:00 do 16:00, jeśli chodzi o odpłatność to szczegóły podane zostaną niebawem.
 
W tym roku, wyjątkowo, zapisy odbędą się w formie elektronicznej. Odpowiedni formularz zostanie zamieszczony na początku czerwca na stronie www.gubin.pl. W ten sposób koordynator akcji będzie miał ułatwione gromadzenie wszystkich danych, a ich uzupełnienie jest na tyle proste, że żaden z rodziców i opiekunów nie będzie miał z nim problemu.
 
W poprzednich edycjach organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom mnóstwo atrakcji: spędzanie czasu na wolnym powietrzu, zwiedzanie ciekawych miejsc, wyjazdy do kina, mnóstwo gier i zabaw, podczas których nikt się nie nudził. Ponadto dla każdego dziecka przygotowano śniadanie i obiad. W tym roku będzie podobnie. Bazą dla półkolonii będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piastowskiej. Pamiętajmy, że ilość miejsc jest ograniczona, a dokładną liczbę podamy niebawem. Warunkiem kwalifikacji jest ukończenie 7 roku życia!

Oferta zadnie publiczne

 • 17-05-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleciego.
Oferta, złożona  w dniu 12 maja  2022r. przez Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Oferta -zadanie publiczne

 • 17-05-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Miasteczko Ojcowskie Gubin 2022.
Oferta, złożona  w dniu  11 maja  2022r. przez Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołanie jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Oferta - zadanie publiczne

 • 17-05-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Bezpieczne Wakacje
Oferta, złożona  w dniu  11 maja  2022r. przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY
1 ... 4 5 6 7 8 ... 50