Logo: BIP

Aktualności

2 maja Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny

Informujemy, że 2 maja 2019 r. (czwartek) Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, miłości i nieustającej nadziei. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz umiejętności dostrzegania tego, co w naszym życiu jest najważniejsze. Życzymy, żeby nastrój nadchodzących Świąt przybranych wiosenną radością, utrwalił się mocno w Waszych sercach na długi czas i pozostał z Wami także w poświątecznej, codziennej atmosferze.
 
Bartłomiej Bartczak - Burmistrz Miasta Gubina oraz Wojciech Sendera - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie

 

Gubińska Nagroda Kulturalna im. Corony Schröter

Nagroda stanowi formę uznania i materialnej satysfakcji dla:
 
a) twórców /odtwórców/ kultury, którzy w dziedzinie muzyki, poezji, plastyki, tańca, publicystyki, satyry lub w innej dziedzinie kultury odnotowali szczególne osiągnięcia, a tym samym przyczynili się do promocji Gubina,
b) animatorów kultury, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do promocji Gubina.
 
Wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać osoby fizyczne, instytucje i organizacje społeczne, a także sami zainteresowani twórcy i animatorzy kultury.

Ankieta dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Gubin o statusie miejskim ma zamiar wybudować kilkadziesiąt nowych mieszkań. W celu skonkretyzowania działań i dokładnego zaplanowanie inwestycji potrzebna jest analiza zapotrzebowania na tego typu lokale. Dlatego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki odpowiedzą na podstawowe pytania dotyczące budowy mieszkań: metrażu, ilości pomieszczeń oraz potencjalnej formy własności.
 
Ankieta jest do pobrania w wersji elektronicznej w załączniku poniżej, a także na profilu facebookowym - Miasto Gubin. Ponadto została wydrukowana w aktualnych "Wiadomościach Gubińskich", a formularze można także pobrać w Urzędzie Miejskim (sekretariat i centrum informacyjne).
 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od 1 maja 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosą:
 
  • za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
  • za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 
Każdy Mieszkaniec otrzyma zawiadomienie, w którym wyliczone będą nowe opłaty za gospodarowanie odpadami. Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać, jak dotychczas, do 10 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Miejskiego. W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Do wydania decyzji zostaną zastosowane  nowe stawki  oraz dane ze złożonej deklaracji.
 
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby zbilansować system finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów. Podwyżka opłat jest efektem wzrostu kosztów przyjęcia odpadów komunalnych przez regionalną instalację zagospodarowania odpadów w Marszowie, jak również wprowadzenia w 2017 r. obowiązku (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości) zbierania frakcji odpadów biodegradowalnych. Należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości odpadów zmieszanych, co w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen ich odbioru z naszych gospodarstw domowych. Tym samym można zauważyć, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór.
 
 
Powyższe zmiany nastąpiły zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr V.38.2019 z dniu 22 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

VI sesja Rady Miejskiej w Gubinie

Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji. 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji. 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za rok 2018
 
 
V. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2018.
 
 
VI. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  2. emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  3. uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, 
  4. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
  5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
  6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim oraz określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 
  7. udzielenia z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
 
VII. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018.
 
 
VIII.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
 
IX. Sprawy różne.

Planowane wyłączenia prądu

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu. 

Rejon Krosno Odrzańskie - Obszar Gubin

w dniu: 2019-04-16, w godzinach: 09:00 - 1 14:00 Jaromirowice, ulica, Gdyńska, numer, 4 , 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  dz. 132, Gubin, ulica, Gdańska, numer, 1A, 3,

Przerwa w dostawie wody!

PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z planowanym włączeniem nowej sieci wodociągowej ułożonej w ul. Żołnierskiej z istniejącą siecią wodociągową ułożoną w ul. Barlickiego od godz. 11.00 do godz. 13.30 w dniu 09 kwietnia 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Bajkowej, Barlickiego, Brzozowej, Daszyńskiego, Dubois, Hożej, Jasnej, Kasprzaka, Krasińskiego, Okrzei, Osiedlowej i Poziomkowej.
 
Prosimy się o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas. Ponadto informujemy, że po tym okresie mogą wystąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców.

Strajk nauczycieli

Informacja na temat planowanego strajku nauczycieli
 
Do strajku na terenie naszej gminy planują przystąpić  następujące placówki oświatowe:
- Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Piastowskiej
- Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Wojska Polskiego
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich
- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
Rodzice ze wszystkich placówek zostali poinformowani o planowanym strajku poprzez dzienniki elektroniczne i informacje umieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli.
 
Informacjami na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkół po 8 kwietnia br.  będą dysponowali na bieżąco dyrektorzy tych placówek.
 
 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1632)  w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat , rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.
Zamknięcie szkoły lub przedszkola jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.
Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
– oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki;
– wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A ;
W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Uwaga - roboty budowlane!

Z uwagi na prowadzoną inwestycję drogową związaną z przebudową drogi powiatowej - ul. Rycerska w m. Gubin w terminie: od 15 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym (zamknięcie odcinka drogowego).