Logo: BIP

Aktualności

Otwarty konkurs ofert - pożytek publiczny

 • 01-09-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Zarządzeniem nr 279.2022 z dnia 1 września 2022r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki siatkowej
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
Termin skłądania ofert upływa 23 września 2022r.

Oferta - zadanie publiczne

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Dzień Działkowca.
Oferta, złożona  w dniu  25 sierpnia 2022r. przez Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy ZORZA w Gubinie jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Oferta - zadanie publiczne

 • 30-08-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wydanie czterech księżek autorstwa członków Gubińskiego Towarzystwa Kultury.
Oferta, złożona  w dniu  23 sierpnia 2022r. przez Gubińskie Towarzystwo Kultury jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Oferta - zadanie publiczne

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu poprzez propagowanie idei trzeźwościowej.
Oferta, złożona  w dniu  24 sierpnia 2022r. przez Gubińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Lubsza" jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

14 listopada 2022 r. odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe

17 listopada 2022 r. odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe.
 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

 • 24-08-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
 31 sierpnia 2022 r. /środa/ o godzinie 9:30   w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędzie się XLIII sesja rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji  w okresie między sesjami.
IV. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za rok 2021
V. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2021
VI. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - 328
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie - 326
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony - 327
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim - 332
 5. określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2022/2023 - 333
 6. rozpatrzenia skargi p.J.J.F - 329
 7. rozpatrzenia skargi p.M.B- 330
 8. rozpatrzenia skargi p.M.Sz. – 331
 9. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok - 334
 10. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035 - 335
VII. Przedstawienie informacji  w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Gubinie do usunięcia naruszenia prawa – dotyczy uchwały nr LIII.276.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18.06.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
VIII. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli z podpisanych przez Urząd Miejski umów cywilno-prawnych   z podmiotami zewnętrznymi, oraz sprawdzenie wielkości środków na ich sfinansowanie za rok 2021
IX. Przyjęcie protokołu  z XL, XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
X. Sprawy różne.
 
Transmijsę obrad można śledzic na żywo pod poniższym linkiem:

 

Dodatek węglowy

Minister klimatu Anna Moskwa podpisała w dniu 16.08.2022 r. rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Polacy ogrzewający domy węglem mogą wnioskować o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. złotych. Wniosek należy złożyć do gminy w terminie do 30 listopada.  
Wzór wniosku do pobrania w tej sprawie został zamieszczony w zakładce DRUKI DO POBRANIA

Badania opinii mieszkańców

Pod tym adresem znajdziecie Państwo ankietę, dzięki której będzie mogli ocenić wiele aspektów i obszarów, na które bezpośredni lub pośredni wpływ ma samorząd.
 
Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, jakość usług komunalnych, warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, oferta edukacyjna, usług zdrowotnych i rynkowych, sport, rekreacja, kultura, stan środowiska naturalnego – to tylko przykłady obszarów, na które bezpośredni i pośredni wpływ ma samorząd lokalny. Co o jakości i efektywności działań samorządów myślą mieszkańcy? Dowiemy się dzięki badaniom realizowanym przez Związek Miast Polskich. Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. Ponad 300 gmin i 27 powiatów z całego kraju bierze udział w procesie diagnostyczno-doradczym, którego celem jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.
 
- Istotą projektu jest rozwój współpracy między samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami. Coraz bardziej widoczne są trwałe problemy związane z nierównomiernym rozwojem kraju i poszczególnych regionów, a większość tzw. zmarginalizowanych gmin nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Do przezwyciężenia problemów niezbędna jest współpraca – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ekspertka Związku Miast Polskich. Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin. W tym celu samorządy zakwalifikowane do projektu CWD Plus zawarły porozumienia partnerskie, w ramach których zaplanują wspólne działania. W naszym regionie powstało Partnerstwo samorządowe, które utworzyły gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Miasto Gubin, Gubin (gmina o statusie wiejskim), Krosno Odrzańskie, Maszewo i powiat krośnieński.
 
Pierwszym etapem prac nad Strategią Partnerstwa są badania diagnostyczne.
- Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Rozpoczęliśmy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.
 
Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów. Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.
 
Szczególny tryb badań dotyczy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. - Jednym z kryteriów decydujących o udziale w projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. ZMP od blisko trzech lat realizuje podobne badania na terenie całego kraju, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.
 

Dożynki powiatowo-gminne

27 sierpnia 2022 r. w Chlebowie odbędą się dożynki Powiatowo-Gminne.
 
1 2 3 4 5 6 ... 50