Logo: BIP

Aktualności

LVIII sesja Rady Miejskiej

24 listopada (piątek) 2023 r., o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Ślubowanie radnego Waldemara Bajora.
 
III. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
IV. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
V. Zapoznanie z projektem uchwały Zgromadzenia Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego w sprawie zmiany Statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
  2. wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
  3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  4. określenia stawek podatku od środków transportowych 
  5. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2023 rok 
  6. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII.339.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023-2035 
  7. zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
  8. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 
  9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
  10. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
VII. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VIII. Sprawy różne.
 
IX. Zamknięcie sesji.
 
Sesja dostępna będzie online na stronie www.gubin.pl w zakładce Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Gubinie  - https://user.sesje.pl/Portal/lubuskie/krosnienski/gubin-gm 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją