Logo: BIP

Aktualności

Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości

24 czerwca 2021 r. odbędą się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim
 
 

Transgraniczne Centrum Kooperacyjne

W ramach projektu „Transgraniczne centrum kooperacyjne dla gospodarki i innowacji w Euromieście Gubin-Guben – faza opracowania koncepcji”, Miasto Guben we współpracy z Gminą Gubin o statusie miejskim a także przy współudziale biura planistycznego kollektiv stadtsucht oraz biura architektonicznego Trebschuh Trebschuh architektur poszukuje nowego zagospodarowania dla „budynku D”, ostatniego zachowanego fragmentu kompleksu dawnej fabryki tekstyliów Gubener Wolle. Jednym z pomysłów jest stworzenie w tym budynku wpólnego, transgranicznego Centrum Kooperacyjnego dla obydwu miast. Gubin i Guben chcą rozpocząć transgraniczną dyskusję na ten temat, zapraszają więc mieszkańców swoich miast do przesyłania własnych pomysłów na zagospodarowanie ww. budynku.
 
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Spree-Neiße-Bober.
      
 

Przesunięta sesja Rady Miejskiej

Z przyczyn technicznych sesja, która miała się odbyć 28 kwietnia 2021 r. została przesunięta na dzień środę, 5 maja 2021 r., godz. 9:00. Obrady zostaną zorganizowane w formie zdalnej. 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina, 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina,
 • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu,
 • uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim od Województwa Lubuskiego do realizacji części zadania publicznego
 • uchylenia uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego
 • zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035,
 • rozpatrzenia petycji
 • rozpatrzenia skargi,
 • rozpatrzenie skargi, 
V. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2020.
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XXVIII  sesji.
 
VII. Sprawy różne.
 

Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości

Ogłaszamy kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, tym razem przy ul. Śląskiej i ul. Kosynierów. 
 
 

Nabory wniosków w „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
 • NABÓR nr 1/2021/IRiK – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – limit środków: 369 275,94 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 1 477 103,76 PLN;
 • NABÓR nr 2/2021/P – podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 195 460,67 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 781 842,68 PLN.
 
Termin naborów: 10 – 26.05.2021r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego

 • 26-03-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
INFORMACJA O FUNKCJUNOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W OKRESIE OD 29 MARCA 2021 r. DO 2 MAJA 2021 r.
 
Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w ciągu najbliższych dwóch tygodni Urząd Miejski w Gubinie będzie przyjmował interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak: wydanie aktu zgonu, bezwzględna konieczność odbioru dowodu osobistego lub inna sprawa, która nie może być załatwiona po upływie najbliższych dwóch tygodni.
 
Kasa Urzędu Miejskiego od 29 marca 2021 r. będzie nieczynna.
 
Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa, o odłożenie w ciagu najbliższych dni osobistych wizyt w Urzędzie.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
.
 
Numery telefonów urzędowych, pod którymi mozna uzyskać informacje o możliwości późniejszego załatwienia spraw urzędowych:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
 
 
Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Zmiany w Tarczy Antykryzysowej

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek również za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienie za grudzień 2020 r., styczeń, a także luty 2021 r. o ile spełnione będą nowe warunki. Będzie też można otrzymać  od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.
 
Zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów. Część przepisów wejdzie w życie 4 maja. Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki Covid-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.
 
O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed listopadem 2020 roku, a 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.
 
Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Trzeba porównać przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Można ten przychód porównać również do przychodu z września 2020 roku. Nowością jest natomiast możliwość porównania przychodu do osiągniętego w lutym 2020 r., czyli przed pandemią.
 
Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.
 
Rozporządzenie wprowadza również zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stan epidemii.
 
Wnioski do ZUS w ramach nowej Tarczy Antykryzysowej będzie można składać od 4 maja, wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUE ZUS.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gubinie

28 kwietnia (środa) 2021 r., o godzinie 9:00, w trybie zdalnym, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina, 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina, 
 • wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 • rozpatrzenia petycji, 
 • rozpatrzenia skargi, 
 • rozpatrzenie skargi, 
V. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2020.
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XXVIII  sesji.
 
VII. Sprawy różne.
 

Certyfikat Dobrych Praktyk

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: certyfikat.pot.gov.pl
 
Przedsiębiorcy znajdą tam:
 • formularz zgłoszeniowy
 • korzyści z przystąpienia do projektu
 • zbiór dobrych praktyk
 
Każdy z podmiotów, który zgłosi się do projektu oraz, który weźmie udział w obydwu planowanych w ramach projektu działaniach i będzie realizował program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów i norm bezpieczeństwa, otrzyma Certyfikat Dobrych Praktyk. Uczestnicy projektu zostaną dodatkowo wyróżnieni w publikacji Katalog Dobrych Praktyk, oznaczeni na mapie projektu podmiotów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymają prawo do korzystania z logo certyfikatu w celach promocyjnych i komunikacyjnych. Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne

Szkolenia dla „asystentów testowych”

Fundacja im. Naemi Wilke wraz z miastami Guben i Gubin, przy wsparciu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr rozpoczyna szkolenia dla asystentów przeprowadzających szybkie testy antygenowe.
 
W Centrum Szkoleniowym szpitala Fundacji im. Naemi Wilke zorganizowane zostaną szkolenia dla „asystentów testowych”. Udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele: prywatnych przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń z Gubina i Guben oraz regionu przygranicznego. Szkolenie jest przeprowadzane dla celów komercyjnych - ma jedynie ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń na polsko-niemiecki pograniczu!
 
Szkolenie umożliwi Państwu organizację i przeprowadzanie testów dla własnych pracowników oraz wystawiania koniecznych zaświadczeń dla pracowników transgranicznych. Spowoduje to oszczędność czasu, kosztów i lepszą organizację pracy.
 
Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w godzinach: 12-14. Informujemy również, że wszystkie miejsca na to szkolenie zostały już zarezerwowane.
 
Kolejne terminy, które możecie Państwo rezerwować to:
23.04.2021 - 12:00 - 14:00
23.04.2021 - 14:00 - 16:00
30.04.2021 - 12:00 - 14:00
30.04.2021 - 14:00 - 16:00
 
Szkolenie trwać będzie ok. 2 godzin. Poza wprowadzeniem teoretycznym obejmować będzie ono również praktyczny instruktaż przeprowadzania szybkich testów antygenowych. W ramach ćwiczeń uczestnicy nawzajem będą wykonywać sobie testy. Informujemy również, iż pierwsza faza przeprowadzania testów we własnych przedsiębiorstwach może zostać zorganizowana w asyście personelu szkolącego.
 
Szkolenia współfinansowane będą w ramach projektu z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W związku z tym uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały oraz środki ochrony osobistej. Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim i niemieckim.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, aby wyszkolić swój personel do przeprowadzania szybkich testów antygenowych, prosimy o przesłanie drogą mailową zgłoszenia oraz podanie ilości osób oraz wybranego terminu.
 
Zgłoszenia należy wysyłać do Dyrektor Centrum Szkoleniowego w Naemi-Wilke-Stift: Pani Yvonne Hiob, e-mail: bildungszentrum@naemi-wilke-stift.de
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z polsko-niemiecką koordynatorką ds. zdrowia, Panią Anną Wróbel: dpgk@naemi-wilke-stift.de
1 2 3 4 5 6 ... 31