Logo: BIP

Aktualności

Komunikat PUM ws. wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o. o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 28.11.2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Miodowej i ulicy Śląskiej na sieci wodociągowej wystąpiły bakterie grupy coli.
 
Spółka od dnia 30.11.2023 r.(czwartek) dokonała dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.
 
Nadmienia się, że wyniki z badania wody z pobranych próbek wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody z dnia 30.11.2023 r. były pozytywne.
 
Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższy wtorek, środę lub czwartek, tj. od dnia 05.12.2023 r.
 
Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.'
 
Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.
 
 

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta, złożona w dniu 21 listopada 2023 r. przez Gubińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Lubsza" jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2023.571), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
 • wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zgodnie z zarządzeniem nr 365.2023 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 listopada 2023 r. odbędą się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 455 81 10 so@gubin.pl
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
 

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta, złożona w dniu 24 listopada 2023 r. przez Gubińskie Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe Sparta Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2023.571), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
 • wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł,
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Wybory uzupełniające na ławników

 
31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020 - 2023. Rada Miejska w Gubinie na podstawie art. 160 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. 2023.217.) - do końca lutego 2024 r. wybierze w wyborach uzupełniających dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, na kadencję 2024-2027. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 22 grudnia 2023 r.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Gubinie:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
 
Jak wynika z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy. Lista dokumentów została wymieniona niżej.
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, która stanowi załącznik do rozporządzenia, umożliwia uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.
 
Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 Ustawy).
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).
 • Część C – wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
W karcie zgłoszenia znajduje się pouczenie, że zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 Ustawy lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 Ustawy i rozporządzeniu, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 
Zgodnie z art. 162 § 2 Ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
 
Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 Ustawy) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 Ustawy). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 Ustawy).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 Ustawy).
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/zwolnienie-z-oplaty-kandydatow-na-lawnikowotwiera się w nowym oknie) oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy).
 
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a Ustawy).
 
Wybór ławników przez radę gminy:
Zgodnie z art. 161 § 2 Ustawy prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.
 
Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (art. 162 § 9 Ustawy).
 
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2 Ustawy).
 
Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).
 
Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy , rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca lutego 2024 r. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 164 § 1 Ustawy).
 
Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą. (art. 164 § 2 Ustawy). Po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymację. (art. 164 § 3 Ustawy).
 
Wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników udzielane są  pod nr tel. 68 455 81 37.
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w wyborach uzupełniających wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gubinie  od 7:30 do 15:30 w Centrum Informacyjnym Urzędu. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu, tj. po 22 grudnia 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Wyborów ławników Rada Miejska w Gubinie dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca lutego 2024 r.

Załączniki

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, co jest znakomitą okazją do przekazania wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ogromnych wyrazów szacunku. Wielkie uznanie należy się Wam za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i lokalnej społeczności zmagających się z trudnościami i problemami, które często wydają się być nie do przezwyciężenia.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że praca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów pełnych empatii działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych. To służba na rzecz drugiego człowieka, za którą w tym szczególnym dniu składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania.

Jednocześnie życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. Życzymy także ludzkiej życzliwości, szacunku, a także przekonania, że Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszego miasta.
 

LVIII sesja Rady Miejskiej

24 listopada (piątek) 2023 r., o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Ślubowanie radnego Waldemara Bajora.
 
III. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
IV. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
V. Zapoznanie z projektem uchwały Zgromadzenia Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego w sprawie zmiany Statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 2. wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
 3. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 4. określenia stawek podatku od środków transportowych 
 5. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2023 rok 
 6. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII.339.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023-2035 
 7. zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
 8. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
 10. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
VII. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VIII. Sprawy różne.
 
IX. Zamknięcie sesji.
 
Sesja dostępna będzie online na stronie www.gubin.pl w zakładce Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Gubinie  - https://user.sesje.pl/Portal/lubuskie/krosnienski/gubin-gm 

PSZOK nieczynny 17 i 18.11.2023

Informujemy, że 17 i 18 listopada (piątek i sobota) 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 będzie nieczynny!

Natomiast 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zamieszczamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak sprawy WZŚ.442.1.2023.EK o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu dokumentów zawierających informacje o projekcie dokumentu sporządzanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium, pn.: Merytoryczny Regionalny Plan Częściowy „Wykorzystanie energii wiatrowej” regionu planistycznego Łużyce-Spreewald (zwany dalej Planem).
 

Nowy Radny

Zaświadczenie o wyborze na Radnego odebrał Waldemar Bajor, który uzupełni skład Rady Miejskiej w Gubinie.

Przypomnijmy, że 29 października w okręgu numer 4 odbyły się wybory uzupełniające, ale rozstrzygnięcie zapadło bez przeprowadzania głosowania, gdyż zgłoszono tylko jednego kandydata.

Tym samym, Waldemar Bajor został przedstawicielem ulic: Fabrycznej, Grunwaldzkiej, Kresowej - nr nieparzyste do nr 17, Królewskiej, Rycerskiej, Słonecznej i Szkolnej.
1 2 3 4 5 6 ... 66