Logo: BIP

Aktualności

Czas Bożego Narodzenia w Euromieście Gubin-Guben

W sobotę i niedzielę (10 i 11 grudnia) w Guben odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. Więcej szczegółów na plakacie poniżej.
 
 

Uwaga organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 376.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. ogłosił ponownie przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ww. ustawy, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 
Konsultacje będą trwały od 14 do 27 grudnia 2022 r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projekt uchwały ws. programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możliwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2023

Zarządzeniem nr 374.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2023.
 
Konkurs dotyczy realizacji  zadań publicznych  pn.: 
 
Zadanie nr 1 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie  jadłodajni
Zadanie nr 2 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni
Zadanie nr 3 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego  pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Zadanie nr 4 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu
 
 Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
 
 
Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2022 r.

Centrum Wsparcia Doradczego-Plus

Szanowni Państwo, we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządów Województw, Gmin i Powiatów, Fundacji Fundusz Współpracy oraz Związku Miast Polskich realizowany jest ważny dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta Gubin projekt „Centrum Wsparcia Doradczego-Plus”. Jego uczestnikami i beneficjentami jest kilkadziesiąt partnerstw terytorialnych gmin i powiatów w całej Polsce.
 
Współpraca samorządów z terenu powiatu krośnieńskiego współtworzących Partnerstwo Krośnieński Obszar Funkcjonalny, prowadzone badania opinii i analiza danych oraz dokumentów zaowocowały opracowaniem Raportu diagnostycznego.
 
Obecnie nadszedł czas na wypracowanie wizji, celów i kierunków działań na Partnerstwa. Wizja rozwoju wskazuje kierunek, w którym w kolejnych latach prowadzona będzie polityka rozwojowa obszaru. Wizja formułowana w ramach strategii jest swego rodzaju obrazem przyszłości, do jakiej dążą samorządy i społeczność lokalna, w tym także Miasto Gubin. Cele strategiczne w wymiarach: społecznym gospodarczym i (środowiskowo-)przestrzennym mają odpowiedzieć na główne wyzwania rozwojowe.
 
Chcąc poznać Państwa propozycje w tym zakresie, zapraszamy na spotkania warsztatowe,
które odbędą się 13.12.2022 r. (wtorek) o godz.:
12:00 w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, w Sali 1000-lecia
16:30 w Urzędzie Gminy Gubin o statusie wiejskim, ul. Obrońców Pokoju 20, w Sali Narad.
Każde ze spotkań potrwa około 1,5 h.
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.
 
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!
 
Z pozdrowieniami
 
Zespół Doradczy

 

"Plener artystyczny 2022"

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 01.04-30.11.2022 odbył się projekt pn. „Plener artystyczny 2022“ realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu była integracja i pogłębienie wspólnych pasji i współpracy między pasjonatami fotografii, malarstwa i ceramiki z Euromiasta Gubin-Guben poprzez realizację tematyki ochrony środowiska i klimatu.
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektowy: Miasto Guben
 
 

 

Błąd w harmonogramach odbioru odpadów!

Informujemy, że w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych dla budynków jednorodzinnych oraz wielolokalowych do 10 lokali mieszkalnych w rejonie 3 (Al. Łużyckie, Batalionów Chłopskich, Bema, Budziszyńska, Ceglana, Chodkiewicza, Chrobrego, Cmentarna, Dolna, Długa, Dzika, Generała Władysława Andersa, Konopnickiej, Kosynierów od nr 24 do nr 129 i od nr 59 do nr 98, Kościuszki, Pl. Katedralny, Krańcowa, Kresowa od nr 52 do nr 110 i od nr 101 do nr 125, Kujawska, Lubelska, Mała, Miedziana, Mylna, Okrężna, Orla, Partyzantów, Piwna, Podgórna, Poleska, Roosevelta, Różana, Sikorskiego, Świerkowa, Traugutta, Ukryta, Westerplatte, Wiśniowa, Wodna, Wyzwolenia, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego) pojawił się błąd dotyczący zbiórki szkła i papieru.
 
Właściwe daty dla odbioru tych frakcji to:
- 1 grudnia 2022 r. - PAPIER
- 8 grudnia 2022 r. - SZKŁO
 
Przepraszamy za błąd i wynikające z tego utrudnienia.
 

Przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej

12 stycznia 2023 r. przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

XLVII sesji Rady Miejskiej w Gubinie

 25 listopada 2022 r. (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok, 
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035, 
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, 
  • określenia stawek podatku od środków transportu, 
  • zmian w statucie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
  • wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. 
V. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VI. Sprawy różne.
 
VII. Zamknięcie porządku obrad.

Nabór wniosków w „LGD – GRUPA ŁUŻYCKA"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"  informuje, że w terminie 25.11. – 09.12.2022 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków naborze: 175 000,00 euro, co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 zł odpowiada kwocie 700 000,00 zł. Forma wsparcia: premia w wysokości 100 000,00 zł.
 
Ogłoszenie oraz szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.
 
W przypadku pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków prosimy o kontakt telefoniczny: 68 457 61 50 lub 68 457 61 50.

ZUS: dzięki aplikacji łatwiej zawnioskujesz o 500 plus

ZUS uruchomił pierwszą aplikację mobilną.  Dzięki mZUS można złożyć wniosek o świadczenia rodzinne 500 plus i Dobry Start.
 
Możliwość złożenia wniosków elektronicznie to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy chcą złożyć wniosek.
 
Obecnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze świadczeń dla rodzin. W początkowym okresie funkcjonowania klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie dobry start 300+ i o świadczenie wychowawcze 500+. W przyszłości aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin czyli o wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.
 
Aby aktywować aplikację klient musi połączyć ją ze swoim profilem PUE. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE klient nie będzie mógł z niej skorzystać. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.
 
Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Klient może ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
1 2 3 4 5 6 ... 53