VI sesja Rady Miejskiej


wpisany przez red2 | czwartek, 11 kwietnia 2019 15:17 |


Proponowany porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji. 

 

II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji. 

 

III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.

 

IV. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za rok 2018
 
 
V. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2018.
 
 
VI. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  2. emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  3. uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, 
  4. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
  5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
  6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim oraz określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 
  7. udzielenia z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
 
VII. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018.
 
 
VIII.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
 
IX. Sprawy różne.