Wybory do Gubińskiej Rady Seniorów


wpisany przez redaktor | czwartek, 03 stycznia 2019 10:19 |


Gubińska  Rada Seniorów jest reprezentacją seniorów miasta Gubina osób,  które ukończyły 60 rok życia. W skład rady wchodzi do 15 radnych, w tym 10 przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów działających na rzecz  osób starszych oraz 5 przedstawicieli  niezrzeszonych osób starszych, wyłonionych w trybie publicznego naboru. 
 
 
Celem działania Rady jest:
1) reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta,
2) propagowanie tematyki samorządowej wśród seniorów, 
3) zapewnienie udziału seniorów w rozpatrywaniu spraw związanych z realizacją zadań gminy takich jak: profilaktyka zdrowotna, kultura, edukacja, ochrona środowiska, turystyka, aktywny wypoczynek, sprawy socjalno-bytowe, w kontekście starszych mieszkańców miasta,
4) współpraca z innymi radami seniorów, w tym z radą seniorów z Guben i Laatzen. 
 
 
Kandydatów do Rady  delegują organy statutowe organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych, po jednym dla każdej organizacji. W przypadku, gdy stowarzyszenie, organizacja lub inny podmiot zrzesza więcej niż  100 członków w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych  na terenie Gubina, przysługuje jej prawo delegowania 2 kandydatów. 
 
 
W trybie publicznego naboru swoją kandydaturę może zgłosić każdy mieszkaniec Gubina, który ukończył 60 rok życia. 
 
 
Zgłoszenia kandydatów na członków Gubińskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Formularze zgłoszeniowe  są dostępne w pokoju 200 Urzędu Miejskiego lub na stronie internetowej www.gubin.pl. (Załącznik poniżej). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 stycznia 2019 r. 
 
 
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Rady niż przewidywana ilość mandatów, wyłonienie członków Rady nastąpi w trybie losowania publicznego.
 
 
Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane pracą w Gubińskiej Radzie Seniorów do zgłaszania swoich kandydatur.


załączniki:
Formularz zgłoszeniowy - przedstawiciela niezrzeszonych osób starszych.docx Formularz zgłoszeniowy - przedstawiciela organizacji lub stowarzyszenia.docx