Wstąp w szeregi Lubuskiej Policji


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 31 grudnia 2018 08:15 |


Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 3380 zł brutto; 
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach  (zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku);
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.
 
 
Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
Wymagane dokumenty 
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego następujące dokumenty:
 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie - oryginały do wglądu,
 • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)
 
Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej – http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html. 
 
 
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • komisja lekarska.                 
 
Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów". W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:
(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62
- Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim
(68) 383 31 70, (68) 383 31 71