XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | środa, 31 października 2018 10:49 |


Proponowany porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji.
 
  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 1. Przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gubina – 333
 2. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” - 331
 3. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” - 330
 4. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” – 328
 5. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” – 329
 6. Zmiana statutu Gminy Gubin o statusie miejskim – 327
 7. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – 334
 8. Nadania nazwy rondu w Gubinie – 332
 9. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 października 2018r. sygn.. akt PR Pa 34.2018  na uchwałę nr XLI.253.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2018 – 337
 10. Emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - 338
 11. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXVIII.242.2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok – 335
 12. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018-2034 - 336
 
VII. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej
 
 
VIII. Przyjęcie protokołu z XLVII  sesji.
 
 
IX.  Sprawy różne.