Warto zatrudnić studenta


wpisany przez redaktor | wtorek, 10 lipica 2018 13:04 |


Studentem jest każdy kto kształci się na wyższej uczelni. Bez znaczenia jest obywatelstwo i kraj odbywania studiów oraz fakt czy uczelnia jest państwowa czy prywatna. Student nabywa prawa z chwilą wpisania w poczet studentów  i złożenia ślubowania. Status ten przysługuje do ukończenia studiów, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego. Można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów. Osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), zachowuje prawa studenta do 31 października w danego roku, ale nie jest to równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego w czasie między ukończeniem studiów I stopnia a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za studenta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.  Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.
 
 
Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci i dlatego  od zawartych z nimi umów zlecenia należy opłacać pełne składki. 
 
 
Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umowa o pracę. 
 


załączniki:
Analiza stanu gospodarki - 2017r..pdf