Oferta na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert


wpisany przez reginamk | piątek, 08 czerwca 2018 15:39 |


Oferty zostały złożone  pzrez:
- Stowarzyszenie Gubińskich Pionierów - zadanie pn. "Wycieczka do Burg"
- Stowarzyszenie Ludzi aktywnych - zadanie pn. IV obóz wędrowny "Karkonosze" 2018
 i  sa rozpatrywane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożone oferty zostają podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących ofert.
 
Treści ofert:
"Wycieczka do Burg"
IV obóz wędrowny "Karkonosze" 2018