XLIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | środa, 06 czerwca 2018 14:05 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2017,
 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2017,
 • Zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej Nr XXXVIII.242.2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2018,
 • Zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej Nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031,
 • Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Gubina,
 • Likwidacji szkół nieprowadzących działalności dydaktycznej,
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Miejskiemu Ośrodkowi Sportu od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 • "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021",
 • Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
 • Dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
 • Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gubina, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
VII. Sprawy różne.