Informacja dla przedsiębiorców


wpisany przez redaktor | piątek, 13 kwietnia 2018 12:00 |


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn, zm.) oraz Uchwałą  nr XXXVII.231.2017 Rady Miejskiej w Gubinie  dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, przypominamy, że przedsiębiorcy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do  zawarcia umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania i wywozu  odpadów komunalnych  z uprawnionym do tego  podmiotem – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej: www.bip.gubin.pl zakładka Rejestr Działalności Regulowanej.
 
 
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym, i w tym przypadku należy:
  • uiszczać opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
 
 
Urząd Miejski w Gubinie  informuje, iż planuje się przystąpienie do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór i wywóz odpadów. 
 
 
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na  odbiór i wywóz odpadów grozi kara grzywny.
    
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, pok. 106, tel. 68 455 81 22.