Aktualności

XVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

  • 21-05-2020
29 maja (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji  w okresie między sesjami.
 
IV. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Gubina za rok 2019.
 
V. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2019.
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę nr X.83.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2023,
  • wyrażenia opinii dotyczacej podwyższenia kapitału zakładowego,
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok, 
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
VII. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
VIII. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją