Aktualności

XIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

  • 25-11-2019
29 listopada (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
  2. Szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  3. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XI.86.2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  4. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok,
  5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034,
  6. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  7. Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  8. W sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
 
VI. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  sesji.
 
VII. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją