Logo: BIP

Aktualności

XXVIII sesja Rady Miejskiej

26 marca 2021 r. (piątek), o godzinie 8:00, w trybie zdalnym odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Transmisję na żywo posiedznia Rady Miejskiej można będzie oglądać po kliknięciu następującego linka: TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 • zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
 • zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, 
 • przyjęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim od Województwa Lubuskiego do realizacji części zadania publicznego, 
 • udzielenia pomocy dla Województwa Lubuskiego,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubin, 
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina, 
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2021, 
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych, 
 • zmiany statutu Miejskiej Bilbioteki Publicznej w Gubinie, 
 • o zmianie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035,
 • rozpatrzenia petycji, 
 • rozpatrzenia wniosku, 
 • rozpatrzenie skargi.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Drogowego  Urzędu Miejskiego w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie za 2020 rok.
 
VII. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
 
VIII. Przyjęcie protokołu  z XXV, XXVI i XXVII  sesji.
 
IX. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją