Logo: BIP

Aktualności

XIX sesja Rady Miejskiej

25 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Piastowska 24) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019:
 
      -   Debata nad raportem o stanie gminy
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta,
  2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019,
  3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2019,
  4. Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
  5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok, 
  6. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
  7. Zmiany uchwały nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ul. Przemysłowej, 
  8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich, 
  9. Przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Żwirki i Wigury”, 
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VII. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją