Logo: BIP

Aktualności

Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Gubinie

21 lutego (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin, 
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gubińskiej Rady Seniorów kadencji 2019-2023,
 5. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2020 rok,
 6. programu wspierania rodziny w gminie Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2022,
 7. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
 8. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok,
 9. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. z dnia 20 stycznia 2020r. sygn. akt PR Pa 1.2020 na uchwałę nr XIV/99/2019 RM w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
 11. zmiany uchwały nr XIV.108.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r . w spawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025”, 
 12. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gubińskim Międzyszkolnym Towarzystwie Sportowym „Sparta” w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie za 2019 rok.
 
VII. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 
VIII. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019 r.
 
IX. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
X. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją