Logo: BIP

Aktualności

Kup lokal komunalny z bonifikatą!

Co powinni wiedzieć zainteresowani wykupem takiego lokalu? Szczegóły i warunki takiej procedury ustala uchwała w sprawie „określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych”.
 
Po pierwsze: sprzedaży mogą podlegać tylko samodzielne lokale mieszkalne (oraz te o innym przeznaczeniu) stanowiące własność gminy Gubin o statusie miejskim. A wyłączeniu podlegają lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia, w budynkach stanowiących 100% własności naszego miasta oraz lokale nabyte przy wparciu finansowym BGK (do upływu okresu określonego w umowach).
 
Jeśli chodzi o warunki, które trzeba spełnić, żeby nabyć taki lokal bez przetargu od gminy, to należy być jego najemcą przez co najmniej 3 lata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany lokal jest ostatnim w budynku lub jest jedynym będącym własnością miasta – wtedy okres najmu uprawniający do nabycia może być krótszy niż 3 lata.
 
Bonifikaty są naliczane od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ta w wysokości 50% jest udzielona, gdy nabywca płaci cenę nabycia do dnia zawarcia umowy. Z kolei bonifikata 40% przysługuje, gdy zdecydujemy się płacić daną kwotę w ratach. Inaczej wygląda sytuacja przy mieszkaniach nabytych przez gminę z jej środków po dniu 31.12.2007 roku. Tutaj bonifikaty ustalono odpowiednio na poziomie 30% i 20%, a ich wysokości są uzależnione od formy płatności, którą wybierze nabywca.
 
Prawo do bonifikaty przysługuje tylko najemcy lokalu, który wniosek o sprzedaż mieszkania złoży w terminie do 30 czerwca 2020 roku i zawrze umowę notarialną w okresie 12 miesięcy od sporządzenia opinii o wartości nieruchomości. Po upływie tego terminu prawo do bonifikaty nie przysługuje! Ponadto należy spełnić inne warunki, takie jak: brak zaległości z tytułu czynszu na dzień sprzedaży oraz zrzeczenie się nabywcy z przysługującej mu wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej.
 
Mieszkanie może być sprzedane za cenę płatną jednorazowo lub kwota ta może być rozłożona na raty, przy czym okres spłaty rat nie może być dłuższy niż 10 lat. Ponadto pierwsza rata nie może być niższa niż 10% wartości lokalu.
 
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój 104 lub pod numerem telefonu: 68 455 81 41.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją