Logo: BIP

Aktualności

XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie

W piątek, 20 grudnia, o godzinie 10:30, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina,
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina,
 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina,
 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. wyboru metody oraz ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,
 6. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
 7. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 8. odbierania przez Gminę Gubin o statusie miejskim odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Gubina składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
 10. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
 11. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gubin o statusie miejskim,
 12. zatwierdzenia „Programu budowy i  przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025, 
 13. zmieniająca uchwałę nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, 
 14. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin o statusie miejskim na rok szkolny 2019/2020, 
 15. Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
 16. uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 r., 
 17. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
V. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
VI. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją