Logo: BIP

Aktualności

VIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

14 czerwca (piątek), o godzinie 8:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji,
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami,
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018 - Debata nad raportem o stanie gminy,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Wotum zaufania dla Burmistrza miasta, 
 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2018, 
 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2018,
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
 • Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze,
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 
 • Wyrażenia pozytywnej opinii o zbyciu udziałów w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrz.,
 • Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
6. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
7. Sprawy różne.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją